Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1650-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234754 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1650-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 07, 08, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Suchý ľad (oxid uhličitý).
07 - Čistiace stroje, zariadenia a súvisiace príslušenstvo patriace do tejto triedy 7, najmä na striekanie suchým ľadom; stroje na výrobu suchého ľadu; zariadenia na brúsenie suchého ľadu.
08 - Ručné čistiace stroje, zariadenia a súvisiace príslušenstvo patriace do triedy 8, najmä na striekanie suchým ľadom.
37 - Opravy a údržba čistiacich strojov a zariadení.
42 - Výskum a vývoj v oblasti technológií a strojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.01.11, 05.01.16, 01.15.21, 25.05.01, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.03, 29.01.06, 27.99.03, 27.99.09, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ICS ice cleaning systems s. r. o.; Robotnícka 2192, 017 01 Považská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1650-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.11.2012 200,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1650-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.11.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 08.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 29.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1650-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku