Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1647-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  254497 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  05.03.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1647-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.10.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  24.03.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 28, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Spracované drevo; drevo (polotovar).
28 - Športové potreby; bejzbalové rukavice; bejzbalové palice (športové potreby); hracie rukavice.
40 - Opracovávanie dreva; zostavenie tovaru na objednávku (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.01, 27.99.24, 27.99.25, 27.05.14, 27.05.22, 27.05.09, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YAYA bats, s.r.o.; Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1402163 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  19. 12. 2017 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2017 10/2017 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 01.06.2018 06/2018 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 24.03.2021 06/2021 FH3M
 
POZ 1647-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1647-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.06.2017 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2017 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 30.06.2017 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.08.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2017 Typ Interné listy
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 07.09.2017 Typ Doručené
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.10.2017 Typ Platba
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.12.2017 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku v CHF 20.12.2017 Typ Odoslané
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.01.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 03.01.2018 Typ Doručené
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 12.01.2018 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 12.01.2018 Typ Doručené
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.01.2018 Typ Platba
13 Doplnenie materiálov 17.01.2018 Typ Doručené
13a Plná moc 17.01.2018 Typ Doručené
14 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.01.2018 Typ Odoslané
15 Vyjadrenie k námietkam 28.03.2018 Typ Doručené
15a Plná moc 28.03.2018 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
16 List z OMPI 16.03.2018 Typ Doručené
17 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 13.04.2018 Typ Odoslané
18 Notifikácia z OMPI 17.05.2018 Typ Doručené
19 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 21.11.2018 Typ Odoslané
20 Podanie rozkladu 19.12.2018 Typ Doručené
20a Sprievodný list 19.12.2018 Typ Doručené
21 Odôvodnenie rozkladu 11.01.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 11.01.2019 Typ Doručené
22 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 21.01.2019 Typ Odoslané
23 predkladacia správa k rozkladu 22.01.2019 Typ Interné listy
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 27.02.2019 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k rozkladu 03.05.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 03.05.2019 Typ Doručené
25b Sprievodný list 03.05.2019 Typ Doručené
26 Vyjadrenie k rozkladu 09.05.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 09.05.2019 Typ Doručené
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 15.12.2020 Typ Interné listy
28 protokol o rokovaní komisie 15.12.2020 Typ Interné listy
29 protokol o hlasovaní komisie 15.12.2020 Typ Interné listy
30 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 15.12.2020 Typ Odoslané
31 pokyn na zápis po zverejnení 29.01.2021 Typ Interné listy
32 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2021 Typ Odoslané
POZ 1647-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku