Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1645-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  196806 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1645-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.07.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Vrchné a spodné oblečenie, športové oblečenie a oblečenie na voľný čas, čiapky a obuv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TP MARK LIMITED; Avlonos street 1, Maria House, 1075 Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  769168 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  11. 10. 2001 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; ES; FR; GB; HR; HU; CH; IT; PL; RU; SI; TR; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.07.2001 07/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2002 01/2002 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.03.2002 03/2002 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 14.04.2021 07/2021 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 20.12.2021 24/2021 PC3M
 
POZ 1645-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1645-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.05.2001 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.05.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2001 Typ Platba
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.06.2001 Typ Platba
5 výsledok rešerše 07.06.2001 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.06.2001 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.10.2001 Typ Odoslané
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
10 sprievodný list do OMPI 08.11.2001 Typ Odoslané
11 Notifikácia z OMPI 21.12.2001 Typ Doručené
12 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
13 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
14 Odmietnutie MOZ 08.02.2002 Typ Doručené
15 Odmietnutie MOZ 27.06.2002 Typ Doručené
16 Odmietnutie MOZ 02.10.2002 Typ Doručené
17 Rozhodnutie k MOZ 09.10.2002 Typ Doručené
18 Odmietnutie MOZ 11.12.2002 Typ Doručené
19 Rozhodnutie k MOZ 19.02.2003 Typ Doručené
20 Odmietnutie MOZ 03.03.2003 Typ Doručené
21 Rozhodnutie k MOZ 14.05.2003 Typ Doručené
22 Rozhodnutie k MOZ 12.05.2004 Typ Doručené
23 Rozhodnutie k MOZ 26.01.2005 Typ Doručené
24 Notifikácia z OMPI 04.11.2011 Typ Doručené
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 29.11.2011 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 01.12.2011 Typ Odoslané
27 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 16.12.2011 Typ Platba
28 Oznámenie 14.12.2011 Typ Doručené
28a Plná moc 14.12.2011 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 21.12.2011 Typ Odoslané
30 Plná moc 19.12.2011 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.12.2011 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.10.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
34a Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 10.03.2021 Typ Odoslané
36 Identifikátor osoby 16.03.2021 Typ Doručené
37 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2021 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 22.03.2021 Typ Odoslané
39 Notifikácia z OMPI 28.10.2021 Typ Doručené
40 Žiadosť o zápis prevodu 19.11.2021 Typ Doručené
40a Doklad o prevode 19.11.2021 Typ Doručené
40b Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
41 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2021 Typ Platba
42 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.12.2021 Typ Odoslané
43 Odpoveď na správu úradu 02.12.2021 Typ Doručené
43a Osvedčovacia doložka 02.12.2021 Typ Doručené
43b Doklad o prevode 02.12.2021 Typ Doručené
44 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2021 Typ Odoslané
POZ 1645-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.12.2021 TP MARK LIMITED Hoffmann Oliver
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku