Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1644-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  241086 
(151)  Dátum zápisu  20.10.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1644-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 37, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamná a propagačná činnosť, manažment v oblasti umenia a športu, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 39 a 41.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, drobné servisné práce a opravy, základná technická pomoc, opravy, údržba a umývanie dopravných prostriedkov, autoservisy, montáž a demontáž motorových vozidiel, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacieho zariadenia v automobiloch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava pneumatík vulkanizáciou, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, protikorozívne nátery na ošetrovanie vozidiel, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava), výmena olejov a filtrov, brzdovej kvapaliny, tlmičov perovania a bŕzd, renovácie brzdových čeľustí a spojkových lamiel.
39 - Prenájom automobilov, odťahovanie poškodených a havarovaných vozidiel, dopravné záchranárske služby, odťahová služba, prevádzkovanie parkovísk, prenájom vozidiel, prenájom motorových vozidiel, prenájom parkovacích plôch, odťahovanie dopravných prostriedkov pri poruchách, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, záchranné služby.
41 - Autoškola, výučba jazdy s motorovými dopravnými prostriedkami, škola šmyku, kurzy bezpečnej jazdy s motorovými vozidlami, činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie motoristických súťaží, organizovanie motoristických podujatí, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DELTA NZ TRANS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DELTA-NZTRANS spol. s r.o.; Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.12.2015 12/2015 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1644-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2012 200,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 25.04.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1644-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.11.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 14.12.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.12.2012 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 19.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.04.2013 Typ Platba
Plná moc 07.05.2013 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 27.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 27.09.2013 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 10.12.2013 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 13.01.2014 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 20.01.2014 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 29.01.2014 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 31.01.2014 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 20.02.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 24.04.2014 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.08.2015 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 26.08.2015 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 26.08.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 03.09.2015 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 23.09.2015 Typ Interné listy
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 29.10.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.10.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 11.11.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1644-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku