Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1644-2012
(111)  Trademark Number  241086 
(151)  Registration Date  20.10.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.11.2022 
(210)  Application Number  1644-2012 
(220)  Application Date  06.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.12.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 37, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamná a propagačná činnosť, manažment v oblasti umenia a športu, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 39 a 41.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, drobné servisné práce a opravy, základná technická pomoc, opravy, údržba a umývanie dopravných prostriedkov, autoservisy, montáž a demontáž motorových vozidiel, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacieho zariadenia v automobiloch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava pneumatík vulkanizáciou, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, protikorozívne nátery na ošetrovanie vozidiel, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava), výmena olejov a filtrov, brzdovej kvapaliny, tlmičov perovania a bŕzd, renovácie brzdových čeľustí a spojkových lamiel.
39 - Prenájom automobilov, odťahovanie poškodených a havarovaných vozidiel, dopravné záchranárske služby, odťahová služba, prevádzkovanie parkovísk, prenájom vozidiel, prenájom motorových vozidiel, prenájom parkovacích plôch, odťahovanie dopravných prostriedkov pri poruchách, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, záchranné služby.
41 - Autoškola, výučba jazdy s motorovými dopravnými prostriedkami, škola šmyku, kurzy bezpečnej jazdy s motorovými vozidlami, činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie motoristických súťaží, organizovanie motoristických podujatí, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DELTA NZ TRANS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  DELTA-NZTRANS spol. s r.o.; Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.12.2015 12/2015 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1644-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2012 200,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 25.04.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 86,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1644-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.11.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2012 Type Payment
výsledok rešerše 14.12.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 14.12.2012 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 19.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.04.2013 Type Payment
Plná moc 07.05.2013 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 27.05.2013 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.07.2013 Type Delivered
Vyjadrenie k námietkam 27.09.2013 Type Delivered
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 10.12.2013 Type Sent document
Podanie rozkladu 13.01.2014 Type Delivered
Odôvodnenie rozkladu 20.01.2014 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 29.01.2014 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 31.01.2014 Type Sent document
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 20.02.2014 Type Sent document
Vyjadrenie k rozkladu 24.04.2014 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.08.2015 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 26.08.2015 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 26.08.2015 Type Internal Letter
rozhodnutie o rozklade 03.09.2015 Type Sent document
pokyn na zápis po zverejnení 23.09.2015 Type Internal Letter
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 29.10.2015 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.10.2015 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2015 Type Sent document
všeobecný referátnik 11.11.2015 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Type Sent document
POZ 1644-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku