Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1643-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256544 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1643-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.06.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Nekovové prepravné palety; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; drevené alebo plastové prepravky na fľaše.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby.
39 - Doručovacie služby (správy alebo tovar). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 26.11.11, 27.05.19, 27.05.03, 29.01.03, 29.01.04, 26.01.03, 26.11.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RP TRUCKLINE s.r.o.; M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rehák Marek; Stummerova 54, 955 01 Topoľčany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1643-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1643-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.06.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.06.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 14.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.06.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.06.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1643-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku