Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1642-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1642-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.08.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 33, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi.
40 - Spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilia na objednávku (pre tretie osoby), destilovanie na objednávku (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.09, 19.07.02, 19.08.07, 02.01.04, 02.01.08, 14.07.02, 27.01.12, 27.05.22, 27.07.11, 24.17.09, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZIZAK Otto, Ing.; Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2016 12/2016 BA3M
 
POZ 1642-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1642-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.08.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.08.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.08.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.10.2016 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 10.10.2016 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 24.10.2016 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.10.2016 Typ Interné listy
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.02.2017 Typ Platba
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 16.01.2017 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 10.03.2017 Typ Odoslané
11 všeobecný referátnik 10.03.2017 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1642-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku