Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1642-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232037 
(151)  Dátum zápisu  13.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1642-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, prostriedky na hubenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitické látky, vakcíny a očkovacie látky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LIVACOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.; Pohoří-Chotouň 55 - 56, 254 49 Jílové u Prahy; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1642-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1642-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.09.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 20.10.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.11.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2011 Typ Odoslané
6 Plná moc 23.11.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 29.11.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
10b Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.09.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.09.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.09.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1642-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2021 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku