Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 164-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  164-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; maliarske štetce; písacie stroje; vzdelávacie a učebné pomôcky okrem prístrojov a zariadení; plastové baliace materiály; tlačiarenské písmo; tlačiarenské štočky; katalógy, databázy na papierových nosičoch; albumy; pohľadnice; fotografie; grafické zobrazenia; plagáty; grafické reprodukcie; obrazy; obrazy ako maľby zarámované aj nezarámované; papierové propagačné materiály; nákresy; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; skicáre; stojany na fotografie; záložky do kníh; knihy; brožúry; časopisy (periodiká); periodiká; tlačivá (formuláre); ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; papierové stolové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske potreby okrem nábytku (reklamné alebo darčekové predmety); atlasy; plastové fólie na balenie; kartónové obaly; spisové obaly (papiernický tovar); papierové stolovacie prestieranie; papierové servítky; papierové utierky; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; vzory na šitie odevov; nožíky na otváranie listov; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); atramentové tyčinky; ceruzky; držiaky na písacie potreby; guľôčky do guľôčkových pier; hroty písacích pier zo zlata; plniace perá; kalamáre; kancelárske kramličky; násadky na perá a ceruzky; obaly na doklady; oceľové pierka; pastelky; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); podložky na písanie; zásuvky na spisy; pripináčiky; puzdrá na perá, perečníky; puzdrá na písacie potreby; šablóny (kancelárske potreby); formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); puzdrá na šekové knižky; rysovacie potreby a súpravy; stojany a rámy na fotografie; stojany na perá a ceruzky; tuhy do ceruziek (náplne); verzatilky (patentné ceruzky s vymeniteľnou tuhou).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s drobnými ozdobnými predmetmi z mosadze a kovu, s kovovými kľúčenkami, s krúžkami na kľúče, s umeleckými dielami, s bustami, s figurínami, so soškami, s kovovými kovaniami na vychádzkové palice, s kovovými nádobami, s kovovými identifikačnými náramkami, s obalovými nádobami, s vývesnými a identifikačnými štítkami, so zvončekmi, s kovmi a s ich zliatinami, so stavebnými materiálmi, s prenosnými stavbami z kovu, s kovovými materiálmi na železničné trate, s káblami a s drôtmi z kovov, so železiarskym tovarom, s drobným železiarskym tovarom, s kovovými potrubiami a s rúrami, s bezpečnostnými schránkami, s nožiarskym tovarom a s príbormi, s ručnými nástrojmi a s ručným náradím, s manikúrou, so sečnými a bodnými zbraňami, s britvami, so žiletkami, s holiacimi čepeľami, s holiacimi strojčekmi, s nožiarskym tovarom a s príbormi z drahých kovov, s klieštikmi na cukor, s otváračmi na konzervy, s otváračmi na víno, s puzdrami, s kazetami a s obalmi na vínové sady a s otváračmi na víno, s ručnými krájačmi na zeleninu, pizzu a vajcia, s ručnými krájačmi syrov, so strúhadlami na zeleninu, s ovocím a so syrmi, s luskáčikmi orechov, s nožmi, s nožmi na zeleninu, s loveckými nožmi, s vreckovými nožmi a s nožíkmi, s pinzetami, s príbormi (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), so strieborným príborom (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), so škrabkami, so záhradným a s lesným náradím na ručný pohon s elektrickými holiacimi strojčekmi a s ručnými štikacími kliešťami, s holiacimi potrebami s puzdrami na holiace potreby, s holiacimi strojčekmi, s obalmi a s puzdrami na britvy, s kazetami na holiace strojčeky, s depilačnými strojčekmi s elektrickými aj s neelektrickými, s manikúrovými súpravami, s pedikúrovými súpravami, s prístrojmi a s nástrojmi vedeckými, s námornými, s geodetickými, s fotografickými, s kinematografickými, s optickými, so signalizačnými, s kontrolnými (inšpekcia), so záchrannými a so vzdelávacími prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a s nástrojmi na meranie a váženie, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku, dát alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záznamovými diskami, s DVD diskami, s Blue-ray diskami, s registračnými pokladnicami, s počítacími strojmi, so zariadením na spracovanie údajov a s počítačmi, s hasiacimi prístrojmi, so zariadeniami na zábavu, s počítačovými programami a so softvérom, s fotografickými objektívmi, s autorádiami, s batériami do svietidiel, s batériami do vreckových lámp, s fotografickými bleskami, s buzolami, s kompasmi, s prístrojmi na zaznamenávanie času, s automatickými časovými spínačmi, s ďalekohľadmi, s elektronickými diármi, s CD, s MP3 a s DVD prehrávačmi, s kazetovými prehrávačmi, s fotoaparátmi, s hracími hudobnými automatmi, s hracími zariadeniami fungujúcimi po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, s kamerami, s kalkulačkami, s laserovými ukazovadlami, so stopkami, s rádiami, s meteorologickými stanicami do domácností, s metrami, s puzdrami a s obalmi na CD a DVD disky, s drahými kovmi a s ich zliatinami, s výrobkami z drahých kovov alebo s výrobkami s pokovovanými drahými kovmi, so šperkami, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a s inými chronometrami, s hodinami, s nástennými a so stolovými hodinami, s náramkovými hodinkami, s vreckovými hodinkami, s cestovnými budíkmi, s koženkami a s koženou galantériou, s kožou, so surovými kožami, s kuframi a s cestovnými taškami, s dáždnikmi, so slnečníkmi a s vychádzkovými palicami, s bičmi, s postrojmi a so sedlárskymi výrobkami, s kabelkami, s kabelkovými rámami, s peňaženkami, s koženými rukavicami, s kuframi, s kufríkmi, s diplomatickými kufríkmi, s aktovkami, so školskými taškami, s plážovými taškami, s batohmi, s lodnými kuframi, s torbami, s plecniakmi, s vakmi pre turistov, s cestovnými obalmi na odevy, s kuframi a s cestovnými taškami na kolieskach, s palicami na podporu pri chôdzi, s horolezeckými palicami, s kožou, s imitáciou kože, s koženými alebo s kožou potiahnutými škatuľami, s koženými nitkami, so šnúrkami, s koženými obloženiami nábytku, s kožušinovými pokrývkami, s kožušinami, s náhubkami, s obojkami pre zvieratá, s postrojmi pre zvieratá, s opratami, s kľúčenkami z kože (kožená galantéria), s poľovníckymi taškami, s puzdrami a obalmi na navštívenky, s vizitkami, s vreckami z kože na balenie, s peňaženkami na ruku, s kľúčenkami z dreva, s toaletnými zrkadielkami, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s kuchynským nábytkom, s nábytkom, so stoličkami, s kreslami, so sedadlami, s paravánmi, s pultmi, so stojanmi, s nábytkovými policami, so stolmi, s regálmi, so zásuvkovými kontajnermi, s lavicami, s lavičkami ako s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s písacími, s rysovacími a s pracovnými stolmi, s dekoratívnymi nástennými ozdobami s výnimkou textilných, s figurínami a s bustami z dreva, vosku, sadry alebo plastu, s pútačmi z dreva, s dopravnými paletami, s drevenými alebo s plastovými debnami, s nádobami a so schránkami, s drevenými obalmi a s prepravky, s drevenými hranami a s kostrami na nábytok, s drobným nekovovým materiálom na dvere a okná, s dverovým obložením s výnimkou kovového, s dvierkami na nábytok, s plastovými a s drevenými lištami na nábytok, s nekovovými kolieskami na nábytok, s nekovovým obložením alebo s ozdobami na nábytok, s nekovovým príslušenstvom k nábytkom, s tyčami s výnimkou kovových, s interiérovými lamelovými žalúziami a roletami, s výrobkami z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu, s domácimi kuchynskými potrebami a s nádobami, s hrebeňmi a so špongiami s kefkami so štetkami a so štetcami okrem maliarskych, s materiálmi na výrobu kief, s prostriedkami a s pomôckami na čistenie, s oceľovou vlnou a s drôtenkami, so surovým sklom a so sklom, s výrobkami zo skla, s porcelánom a s kameninou, s kuchynským náradím, s vedrami a s misami z plechu, hliníka, plastov alebo iných materiálov, s termoskami, s termopohármi, s náprsnými fľaškami, s ručnými prístrojmi na sekanie, mletie a lisovanie, s elektrickými hrebeňmi, s elektrickými zubnými kefkami, so stojanmi na riad a s nádobami, s bustami, s figurínami, so sochami a so soškami z porcelánu, terakoty alebo skla, s hrnčiarskym tovarom, s jedálenskými súpravami, s kávovými súpravami, s leštiacimi strojmi a so zariadeniami pre domácnosť s výnimkou elektrických, s miešacími strojmi pre domácnosť s výnimkou elektrických, s pohármi a s pohárikmi, s prachovkami, s prístrojmi na odstraňovanie zápachu na osobné použitie, s puzdrami na toaletné potreby, s obalmi na parfumami, s rukavicami pre domácnosť, so sklenými nádobami a so schránkami, so sušiakmi na bielizeň, s toaletnými pomôckami, s umeleckými dielami z porcelánu, s vedrami a s vedierkami, s kokteilovými súpravami, s karafami, s chladiacimi nádobami na víno, so soľničkami, s koreničkami, s kuchynskými súpravami, so súpravami na cestoviny, so servírovacími podložkami, s drevenými podložkami na servírovanie a/alebo krájanie, s vázami, s držiakmi na sviece, so svietnikmi, so zhášadlami na sviečky, s podložkami ako so svietnikmi na vonné tyčinky, s kuchynskými nádobami pre kancelárie, s okennými škrabkami na ľad, s kefami a s kefkami na čistenie obuvi, s toaletnými kefami a s kefkami, s textíliami a s textilnými výrobkami, s posteľnými prikrývkami a s pokrývkami na stôl, s bytovými textíliami, s cestovnými prikrývkami, s podložkami pod poháre alebo taniere (prestieranie), s podložkami na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie), so spacími vakmi nahrádzajúcimi prikrývky, s utierkami na riad, s kuchynskými zásterami, s piknikovými dekami, s látkami na textilné využitie, s textíliami, s tkaninami, s textilnými tapetami, s textíliami na obuv, s umývacími rukavicami, s textilnými utierkami a s uterákmi, s obrúskami, s látkovými značkami, s bavlnenými textíliami, s plátennou bielizňou, s posteľnou a stolovou bielizňou, s látkami s imitáciou kože, s cestovnými prikrývkami, s čalúnnickými látkami, s dverovými závesmi, s gázami, so závojmi, s látkami z hodvábu, s hrubým plátnom, s jutovou látkou, s kúpeľňovým textíliami s výnimkou oblečenia, s moleskínom, so sieťkami proti moskytom, s poťahmi na nábytok, s netkanými textíliami, s obliečkami na matrace, s obliečkami na podušky, s obliečkami na vankúše, s textilnými obrúskami, s obrusmi, s plachtami, s pleteninami, s prikrývkami, s textilnými podšívkami, s vlajkami, s textilnými vreckovkami, so záclonkami, so zástavami, s textilnými alebo s umelohmotnými závesmi, s konfekciou, s odevmi, s oblečením, s pracovným oblečením, s obuvou, s detskou obuvou, s vysokou obuvou, s celými topánkami, s pracovnou obuvou, s papučami, s bielizňou, s bundami, s boami, s bodmi, s cyklistickým oblečením, s pokrývkami hlavy, s cylindrami, s čelenkami, s čiapkami, s chráničmi uší ako s pokrývkou hlavy, s detskou výbavičkou, s textilnými detskými plienkami, s goliermi, s kabátmi, s kapucňami, s klobúkmi, s kombiné, s kombinézami ako s oblečením, s korzetmi, s kostýmami, s oblekmi, s košeľami, s kožušinami ako s oblečením, s krátkymi kabátikmi, s pelerínami, s krátkymi kabátmi s kapucňou, s krátkymi nohavicami s jazdeckými alebo so spodnými, kravatami, s kúpacími plášťami, s manžetami ako s časťami odevov, s náprsenkami, s nohavicami, s opaskami, s pančuchami, s pančuškovými nohavicami, s pánskymi spodkami, s papučami, s plášťami, s plavkami, s plážovou obuvou, s plážovým oblečením, s obuvou a s plášťami na kúpanie, s pleteninami ako s oblečením, s oblečením z imitácie kože, s podprsenkou, s pokrývkami hlavy, s ponožkami, s pracovnými plášťami, s pulóvrami, s pyžamami, s rukavicami, so sakami, so spodničkami, so sukňami, so šálmi, so šatami, so šatkami, so šerpami, s tielkami, s potnými vložkami, s tričkami, s vestami, s uniformami, s vrchným ošatením, so zásterami, so závojmi, s zvrchníkmi, so županmi, s vreckami na odevy, s gymnastickými dresmi, s maškarnými kostýmami, so šiltmi na pokrývky hlavy s celými topánkami, s galošami, s podpätkami, so sandálmi, so šnurovacími topánkami, so športovou obuvou, s hrami a s hračkami, s telocvičnými a so športovými potrebami, s ozdobami na vianočný stromček, s plyšovými hračkami, s kockami, s dominom (kocky), so šachovými hrami, s dámou (hra), so šachovnicami, s cestovnými magnetickými a nemagnetickými súpravami hier, so stolovými spoločenskými hrami, s pentanque, so športovým náradím a s doplnkami pre golf, s golfovými palicami, s golfovými rukavicami, s golfovými vakmi s kolieskami alebo bez koliesok, s golfovými loptičkami, s držiakmi, s príchytkami na sviečky na vianočné stromčeky, s výbavou pre rôzne druhy športov a hier, s autami (hračky), s bábkami a s bábikami, s balónikmi (hračka), s balónmi na hranie, s elektronickými terčmi, s guľkami na hranie, s hracími loptami, s hračkárskymi vozidlami diaľkovo ovládanými, s hračkami pre zvieratá chovanými v domácnostiach, s karnevalovými maskami, s modelmi automobilov, s rapkáčmi, s rukavicami na rôzne druhy športov, so stavebnými kockami (hračky), so zariadením na bowling, so zariadením na kulturistiku a telesné cvičenia, s vínom, s alkoholickými výťažkami z ovocia, s alkoholickým hroznovým muštom, s alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, s alkoholovými extraktmi, s brandy, s vínovicou, s destilovanými nápojmi, s liehovinami, s digestívami, s likérmi a s pálenkami, s medovinou, s alkoholickými ovocnými muštami, s alkoholickými muštami, s aperitívmi, s vínovicami, s liehovými esenciami a s výťažkami, s rumom, s whisky, s vodkou, so saké, s tabakom, s potrebami pre fajčiarov, so zápalkami, so zapaľovačmi, s tabakovými náhradkami (nie na lekárske použitie), s absorpčným papierom do fajok, s cigaretovými filtrami, s cigaretovými náustkami, so špičkami na cigaretové náustky, so zásobníkmi plynu do cigaretových zapaľovačov, s cigaretami, s kuchynskými zapaľovačmi, so zapaľovačmi na sviečky, s cigarovými náustkami, s cigarami, s čističmi na fajky, s dózami na tabak, s držiakmi na zápalky, s popolníkmi, s fajkami, s hrotmi a s náustkami z jantáru na cigarové a cigaretové špičky, s kazetami na cigarety a cigary, s kresadlami, s odrezávačmi na cigarové špičky (kutery), so škatuľkou na cigary (udržujúca vlhkosť), s tabatierkami, so žuvacím tabakom, s puzdrami na cigary, s ochrannými rúškami, s dezinfekčnými prostriedkami, s popruhmi, s hrnčekmi, s kuchynskými potrebami, s dekami, s vankúšmi, so sviečkami, s obrusmi na prestieranie, s podložkami na prestieranie, so sieťami na húpanie, s počítačmi a s počítačovým hardvérom, s mobilnými telefónmi a ich doplnkami, s nabíjačkami pre mobilné telefóny a tablety, s potravinami, s nealkoholickými nápojmi, s alkoholickými nápojmi, s cukríkmi a cukrárenskými výrobkami, s tabakovými výrobkami, s kávou, s čajom, s kancelárskymi potrebami, s perami, s písacími potrebami, s papierom, s papierenským tovarom, so zápisníkmi, s kľúčenkami, s darčekovými predmetmi, s mincovkami, s okuliarmi, so slnečnými okuliarmi, so športovým náradím, so školskými potrebami, s pokrývkami hlavy, s USB kľúčmi, s výživovými doplnkami, s farmaceutickými výrobkami, so zverolekárskymi výrobkami, s grilmi, s kalendármi, s diármi, s knihami a s pršiplášťami; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov a inzertných materiálov; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; príprava inzertných stĺpcov (reklamné služby); marketingové štúdie; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; fotokopírovacie služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné poradenstvo priemyselným alebo obchodným podnikom pri vedení obchodnej činnosti a rozvoji spoločností; obchodné poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; fakturácie; komerčné lobistické služby; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných objednávok; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35, 39, 40, 41.
39 - Zasielateľské služby; doručovacie služby; doručovanie, zasielanie a odovzdávanie tovaru a balíkov; doručovanie tovaru ponúkaného prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo predaja na diaľku a na svetových telekomunikačných informačných sieťach; doručovanie katalógov korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo predaja na diaľku; dovoz, balenie a skladovanie tovaru; doprava; preprava všetkých druhov; logistické služby v doprave a skladovaní; organizovanie ciest; rezervácia dopravy; poskytovanie informácií o tarifách a možnostiach prepravy a dopravy; prenájom vozidiel a nákladných vozňov; informácie o uskladnení tovaru; služby balenia tovaru pred jeho expedovaním; organizovanie dopravy, dodávok, doručovania, triedenia, zasielania a uskladňovania tovaru a balíkov; prenájom skladísk a skladovacích kontajnerov; sprostredkovanie dopravy; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Tlač, tlačenie; potlač reklamných predmetov; sieťotlač; rytie, gravírovanie; laserové gravírovanie; gravírovanie a frézovanie označení; gravírovanie a frézovanie označení do nosičov reklamy; krajčírstvo, šitie; krajčírstvo, šitie reklamného textilu; vyšívanie; farbiarne (služby); farbenie textílií a tkanín; informácie o úprave a spracovaní materiálov; tónovanie okien automobilov; likvidácia odpadu; likvidácia odpadu z reklamných predmetov; úprava a spracovanie papiera; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vzdelávanie); tvorba filmov, audiovizuálnych diel, obrazových a zvukových záznamov; vydávanie textov (okrem reklamných); informácie o možnostiach zábavy a rozptýlenia; zábavné klubové služby; varietné predstavenia; manažérske služby pri organizovaní predstavení; organizovanie zábavných súťaží, športových podujatí, živých vystúpení a predstavení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a príprava kultúrnych, športových, zábavných a spoločenských akcií, hudobných vystúpení, koncertov; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na hudobné, zábavné podujatia a spoločenské programy; online poskytovanie elektronických publikácií (textových, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov) (bez možnosti kopírovania); vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín (nie na reklamné účely); vydávanie kníh a príručiek; písanie textov; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, kolokvií, sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotografovanie; školenia; praktický výcvik (ukážky); vyučovanie; organizovanie plesov; informácie o vzdelávaní; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REPRE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REPRE, s.r.o.; Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 164-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.02.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 164-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 28.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.04.2022 Typ Doručené
POZ 164-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku