Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1639-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232524 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1639-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových záznamov; nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok; elektronické nosiče záznamov; audiovizuálne záznamové disky; magnetické a optické nosiče údajov; DVD disky; CD disky; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos; reprodukciu; spracovanie alebo záznam zvuku; obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; videokazety; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty všetkých druhov a rozmerov; papierové propagačné materiály; tlačené reklamné a úžitkové manuály; katalógy; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov; ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papierové karty alebo kartičky; knihárske výrobky; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; predmety z kartónu; albumy; atlasy; fotografie; tlačivá; formuláre; grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; tlačiarenské písmo; štočky; netextilné etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; písacie stroje; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; lepiace štítky; podložky na písanie; puzdrá na písacie potreby; stojany a rámy na fotografie; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami; CD a DVD diskami; poskytovanie reklamného priestoru a reklamných online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií; reklama, reklamné činnosti a reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu; personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov; nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým modeliek a modelov; kastingy modeliek a modelov; modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41 a 42.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie káblovej televízie; vysielanie internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské agentúry; rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu alebo satelitu, šírenie elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh, časopisov; organizovanie hier, zábavy; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizovanie verejných nahrávok; online vydávanie časopisov, novín a kníh v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; vyučovanie; vzdelávanie; fotografovanie; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; diskotéky (služby); zábavné parky; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; postsynchronizácia; dabing; požičiavanie filmov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; umelecké módne agentúry; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zábava; pobavenie; obveselenie; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; tvorba videofilmov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; organizovanie a vedenie súťaží krásy, kastingov, módnych prehliadok; umelecké modelingové agentúry; hudobné a tanečné predstavenie; fotografovanie modeliek a modelov; filmová a fotografická tvorba; manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok; služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí; školenia, výcvik, vzdelávanie, organizovanie hier, zábavy; služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; nahrávanie a požičiavanie zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov; tvorba audiovizuálnych diel; tvorba elektronických časopisov, periodík a kníh; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím; umelecké fotografovanie; služby nahrávacích štúdií; požičiavanie videopások a filmov; nahrávanie na videopásky; výroba divadelných predstavení; zverejňovanie textov iných ako reklamných; knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych programov; zábavné parky; nočné kluby; rezervácia vstupeniek; agentúrna činnosť v oblasti modelingu; nakladateľstvo a vydavateľstvo; edičná činnosť; publikačná činnosť; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.04, 27.05.02, 27.05.09, 29.01.01, 29.01.02, 09.01.10, 27.01.16, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  27.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 23.09.2021 platná
 
POZ 1639-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1639-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.09.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 30.09.2011 Typ Doručené
2b Plná moc 30.09.2011 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 06.10.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 28.12.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
8a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
8b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
8c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
8d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
8e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
9b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
9c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
9d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
9e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
9f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
16a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
16b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
16c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
16d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
17b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
21 Upozornenie n