Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1633-2015
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1633-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 25, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Papierové alebo plastové poháre; sklené poháre.
25 - Odev, obuv a pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Reklamné služby, maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.06, 19.07.09, 09.07.01, 02.01.04, 02.01.23, 02.01.08, 14.07.02, 27.05.22, 27.07.11, 24.17.09, 27.05.13, 29.01.08, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žlto-zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZIZAK Otto, Ing.; Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2015 11/2015 BA3M
 
POZ 1633-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1633-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.08.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.08.2015 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.09.2015 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2015 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 20.01.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 20.01.2016 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 20.01.2016 Typ Doručené
6 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.01.2016 Typ Platba
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.02.2016 Typ Doručené
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.02.2016 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 12.02.2016 Typ Odoslané
10 výzva na doplnenie podania námietok 12.02.2016 Typ Odoslané
11 Doplnenie námietok 21.03.2016 Typ Doručené
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 24.03.2016 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 04.04.2016 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k námietkam 20.04.2016 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 03.08.2016 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 03.08.2016 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 03.08.2016 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1633-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku