Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1632-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251775 
(151)  Dátum zápisu  14.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1632-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; zeleninové šťavy (nápoje); ovocno-zeleninové šťavy; ovocné džúsy; zeleninové džúsy.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, s ovocnými a zeleninovými šťavami (nápojmi) a s ovocnými a zeleninovými džúsmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.12, 26.11.09, 05.03.14, 05.03.13, 27.05.07, 27.03.01, 26.13.99, 27.05.11, 27.05.03, 27.05.19, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  McCarter a.s.; Bajkalská 25, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1A, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1497145 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  30. 09. 2019 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.12.2019 12/2019 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1632-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1632-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.07.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.07.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 26.07.2019 Typ Doručené
3a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 26.07.2019 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 31.07.2019 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 31.07.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.08.2019 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.08.2019 Typ Platba
8 výsledok rešerše 04.09.2019 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.09.2019 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 30.09.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2019 Typ Interné listy
12 Notifikácia z OMPI 07.11.2019 Typ Doručené
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1632-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku