Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1632-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1632-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; zeleninové šťavy (nápoje); ovocno-zeleninové šťavy; ovocné džúsy; zeleninové džúsy.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, s ovocnými a zeleninovými šťavami (nápojmi) a s ovocnými a zeleninovými džúsmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.12, 26.11.09, 05.03.14, 05.03.13, 27.05.07, 27.03.01, 26.13.99, 27.05.11, 27.05.03, 27.05.19, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  McCarter a.s.; Bajkalská 25, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1632-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1632-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.07.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.07.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 26.07.2019 Typ Doručené
3a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 26.07.2019 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 31.07.2019 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 31.07.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.08.2019 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.08.2019 Typ Platba
8 výsledok rešerše 04.09.2019 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.09.2019 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 30.09.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2019 Typ Interné listy
12 Notifikácia z OMPI 07.11.2019 Typ Doručené
POZ 1632-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku