Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1632-2015
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1632-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 25, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Poháre papierové a s plastických hmôt; sklenné poháre.
25 - Odev, obuv a pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné služby, maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FRNDŽALICA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZIZAK Otto, Ing.; Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2019 02/2019 BA3M
 
POZ 1632-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1632-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.08.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2015 Typ Platba
3 výsledok rešerše 26.08.2015 Typ Interné listy
4 všeobecný referátnik 07.09.2015 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.09.2015 Typ Odoslané
6 všeobecný referátnik 23.01.2019 Typ Odoslané
7 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 22.01.2019 Typ Odoslané
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 23.01.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2019 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.03.2019 Typ Doručené
10a Generálna plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 20.03.2019 Typ Odoslané
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 26.03.2019 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 29.03.2019 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 28.03.2019 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1632-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku