Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1632-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200349 
(151)  Dátum zápisu  09.09.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1632-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  166110 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Liehové nápoje, extrakty a výťažky alkoholické z bylín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  UROVAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VALOSUN a.s.; Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2002 06/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2002 12/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.08.2011 08/2011 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.09.2017 09/2017 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1632-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1632-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.05.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 28.05.2001 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 28.05.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.06.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2001 Typ Platba
4 vyžiadanie doplatku za podanie POZ 02.07.2001 Typ Odoslané
5 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2001 Typ Platba
6 výsledok rešerše 22.02.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2002 Typ Odoslané
9 Oznámenie 05.09.2005 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2005 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 06.10.2005 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 14.10.2005 Typ Doručené
13 Oznámenie k poplatkom 17.10.2005 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2005 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 10.11.2005 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.01.2006 Typ Doručené
17 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 22.03.2006 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 14.09.2009 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 29.10.2009 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.04.2011 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.05.2011 Typ Odoslané
23 vyžiadanie poplatku 27.05.2011 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.06.2011 Typ Platba
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.06.2011 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 27.06.2011 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.05.2017 Typ Doručené
27a Plná moc 15.05.2017 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.05.2017 Typ Doručené
29 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.05.2017 Typ Platba
30 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2017 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 08.08.2017 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
32a Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
32b Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
33 všeobecný referátnik 15.12.2017 Typ Odoslané
34 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.10.2020 Typ Doručené
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.04.2021 Typ Doručené
35a Plná moc 15.04.2021 Typ Doručené
35b Sprievodný list 15.04.2021 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.04.2021 Typ Odoslané
37 Žiadosť inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
37a Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
38 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.04.2021 Typ Platba
39 všeobecný referátnik 22.04.2021 Typ Odoslané
40 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1632-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2009 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.06.2011 VALOSUN a. s. VALOSUN, spol. s r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.07.2017 VALOSUN a.s. VALOSUN a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.07.2017 Čermák Jiří, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 14.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku