Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1620-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1620-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Hotové (alebo varené) jedlá na báze zeleniny, ovocia, mäsa, rýb; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; vajcia; mlieko; syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; zeleninové a ovocné šaláty; jedlé oleje a tuky; morské plody; upravené huby.
30 - Káva, čaj a ich náhradky; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; chuťové prísady, ochucovadlá (omáčky a dresingy), horčica, ocot a korenie; pečené toasty s náplňou; obložené pečivo.
31 - Surové a nespracované poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty; čerstvé ovocie, zelenina, bylinky.
43 - Služby spojené s prevádzkovaním pohostinstiev, reštaurácií a podnikov rýchleho občerstvenia; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.01.07, 08.07.10, 27.05.24, 27.05.13, 27.05.03, 26.01.20, 26.02.01, 26.04.10, 26.04.24, 26.04.22, 26.04.16, 08.07.16, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.24, 29.01.07, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vrbiniak Matej; Slobody 720/127, 987 01 Poltár; SK;
Timár Boris, Ing.; Partizánska 77, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1620-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1620-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.07.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.07.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 19.08.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 19.08.2019 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.08.2019 Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.09.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1620-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku