Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 162-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257981 
(151)  Dátum zápisu  20.07.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.07.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  162-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  54762058 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2021 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.04.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.08.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Elektromobily; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; elektrické automobily; hybridné automobily; motory do pozemných vozidiel; benzínové motory pre pozemné vozidlá; automobily; kolesá automobilov; dvere na dopravné prostriedky; prístrojové dosky (ovládacie panely) pre automobily; skrine na prevodovky automobilov; stierače pre automobily; spojkové mechanizmy pre automobily; hydraulické obvody do automobilov; autonómne automobily; elektricky poháňané skútre (vozidlá); vozidlá s gyroskopickým systémom; bicykle; elektrické invalidné vozíky; drony vybavené kamerou; podvozky vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; brzdy vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AITO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED; Unit C, 9/F Winning House, No.72-76 Wing Lok Street, Sheung Wan, Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República; CN 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.04.2022 7/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.08.2022 15/2022 FG3M
3 Opravy dátumov 10.08.2022 15/2022 TF3M
4 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 10.08.2022 15/2022 TH3M
5 Opravy adries 12.10.2022 19/2022 TD3M
 
POZ 162-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2022 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 162-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 28.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 28.01.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 31.01.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.02.2022 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.03.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
POZ 162-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku