Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1616-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234894 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1616-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nasledovnými tovarmi: farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; sviečky a knôty na svietenie; farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky; vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje; ortopedické pomôcky; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary. varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia; drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo nimi pokovované, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre; hudobné nástroje; papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky; kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice; koža, koženka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov; domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, vrecia a vaky; nite a priadze na textilné účely; textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy; odevy, obuv a prikrývky hlavy; čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; hry, hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad; obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad; pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďalšie alkoholické nápoje okrem piva; tabak; fajčiarske potreby; zápalky a akékoľvek ďalšie potraviny vyššie neuvedené; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; služby porovnávania cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prenájom predajných automatov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); hospodárske, ekonomické predpovede; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zásielkové reklamné služby; rozširovanie vzoriek tovarov; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Finančné analýzy; úschova cenností; faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); inkasovanie nájomného; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo; prenájom fariem; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; vyberanie nájomného.
39 - Automobilová preprava; balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; kamiónová nákladná doprava; doručovacie služby (správy alebo tovaru), doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; informácie o skladovaní; logistické služby v doprave; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; služby parkovania automobilov; plnenie fliaš; poskytovanie pomoci pri doprave; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prepravné služby; skladovanie; informácie o skladovaní; skladovanie tovaru; prenájom skladov; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; organizovanie výletov, rezervácia zájazdov.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom prístrojov na varenie a pečenie; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie, reštaurácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SLOVEPO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVEPO, s. r. o.; Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1616-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2012 183,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1616-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 26.11.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.12.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.12.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1616-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Ukončenie zastupovania 04.11.2022 Advokátska kancelária JUDr. Katarína Segečová, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku