Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1614-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  251532 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1614-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PACHO MATRTAJ ČAJ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Farský Jozef, Ing.; Na Pasienku 100, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1614-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1614-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.07.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.07.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.03.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.03.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 21.05.2019 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1614-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku