Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1613-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232975 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1613-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Propagačné, reklamné a inzertné služby, komerčné informačné kancelárie, reklamné agentúry, predvádzanie tovaru, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách, aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných textov, rozhlasová a televízna reklama, organizácia a usporadúvanie výstav na komerčné a reklamné účely, príprava elektronických pozvánok (administratívne služby), obchodná prezentácia používateľov na stránkach world wide web v počítačovej sieti internet, služby organizačných a ekonomických poradcov, ekonomické prognózy, systematizácia informácií do počítačovej databázy, obchodný prieskum, prieskum trhu, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie výchovných a vzdelávacích služieb, obchodné sprostredkovanie zábavy, športových a kultúrnych aktivít, obchodné sprostredkovanie reštauračných a ubytovacích služieb, obchodné sprostredkovanie veterinárnych služieb, obchodné sprostredkovanie záhradníckych služieb, obchodné sprostredkovanie lekárskych služieb, obchodné sprostredkovanie starostlivosti o hygienu a krásu ľudí a zvierat, maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti reklamy a inzercie prostredníctvom internetu, služby a poradenstvo v obchodnej činnosti, marketingové štúdie, organizačné poradenstvo, sprostredkovanie obchodných kontaktov, vykonávanie obchodných operácií, komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu, online inzercia, zhromažďovanie, poskytovanie, triedenie alebo iné administratívne spracovávanie obchodných alebo podnikateľských informácií vrátane vytvárania, spracovania a triedenia dát v rámci databáz, účtovníctvo.
36 - Finančné a peňažné služby, služby na spracovanie platieb po sieti, služby elektronických platieb, sprostredkovateľské služby burzy cenných papierov, sprostredkovanie služieb týkajúcich sa obchodu s cennými papiermi, akciami, obligáciami, opciami a ďalšími cennými papiermi, informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa na už uvedené služby, finančný lízing.
38 - Telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom sietí vláknovej optiky, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, komunikácia prostredníctvom rádia, komunikácia prostredníctvom telefónu, počítačom riadený prenos dát a obrazu, poskytovanie prístupu do svetových počítačových sietí, poskytovanie interaktívnych online vývesiek na prenos správ medzi počítačovými používateľmi, informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa na uvedené služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  slevomat 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slevomat.cz, s.r.o.; Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.09.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 1613-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1613-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.09.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.10.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 31.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.03.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.02.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.09.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.09.2021 Typ Doručené
11a Plná moc 25.09.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 25.09.2021 Typ Doručené
11c Plná moc 25.09.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Typ Platba
POZ 1613-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku