Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1612-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207579 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.06.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1612-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 07/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 01/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 1612-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1612-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.06.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 16.06.2003 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 16.06.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.07.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.04.2004 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 29.04.2004 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
7a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
7b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2013 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.05.2013 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.06.2013 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2013 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1612-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2013 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku