Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1611-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251712 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1611-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; fakturácie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných textov; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingový prieskum; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 36 tohto zoznamu; účtovníctvo; obchodný manažment; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti poradenstvo pri riadení podnikov; personálne poradenstvo.
36 - Finančné poradenstvo; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; pôžičky (finančné úvery); prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného.
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Expertízy (inžinierske práce). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.11, 07.11.15, 14.01.19, 14.01.20, 26.11.06, 26.11.12, 26.07.04, 27.05.03, 27.05.19, 27.05.11, 27.01.13, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.08, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, čierna, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WGS services, s.r.o.; Bencúrova 13, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1611-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1611-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.07.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 22.07.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 22.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.07.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.09.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 17.09.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1611-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku