Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1611-2011
(111)  Trademark Number  232973 
(151)  Registration Date  14.08.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1611-2011 
(220)  Application Date  26.09.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 38 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Propagačné, reklamné a inzertné služby, komerčné informačné kancelárie, reklamné agentúry, predvádzanie tovaru, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách, aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných textov, rozhlasová a televízna reklama, organizácia a usporadúvanie výstav na komerčné a reklamné účely, príprava elektronických pozvánok (administratívne služby), obchodná prezentácia používateľov na stránkach world wide web v počítačovej sieti internet, služby organizačných a ekonomických poradcov, ekonomické prognózy, systematizácia informácií do počítačovej databázy, obchodný prieskum, prieskum trhu, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie výchovných a vzdelávacích služieb, obchodné sprostredkovanie zábavy, športových a kultúrnych aktivít, obchodné sprostredkovanie reštauračných a ubytovacích služieb, obchodné sprostredkovanie veterinárnych služieb, obchodné sprostredkovanie záhradníckych služieb, obchodné sprostredkovanie lekárskych služieb, obchodné sprostredkovanie starostlivosti o hygienu a krásu ľudí a zvierat, maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti reklamy a inzercie prostredníctvom internetu, služby a poradenstvo v obchodnej činnosti, marketingové štúdie, organizačné poradenstvo, sprostredkovanie obchodných kontaktov, vykonávanie obchodných operácií, komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu, online inzercia, zhromažďovanie, poskytovanie, triedenie alebo iné administratívne spracovávanie obchodných alebo podnikateľských informácií vrátane vytvárania, spracovania a triedenia dát v rámci databáz, účtovníctvo.
36 - Finančné a peňažné služby, služby na spracovanie platieb po sieti, služby elektronických platieb, sprostredkovateľské služby burzy cenných papierov, sprostredkovanie služieb týkajúcich sa obchodu s cennými papiermi, akciami, obligáciami, opciami a ďalšími cennými papiermi, informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa na už uvedené služby, finančný lízing.
38 - Telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom sietí vláknovej optiky, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, komunikácia prostredníctvom rádia, komunikácia prostredníctvom telefónu, počítačom riadený prenos dát a obrazu, poskytovanie prístupu do svetových počítačových sietí, poskytovanie interaktívnych online vývesiek pre prenos správ medzi počítačovými používateľmi, informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa na uvedené služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  slevomat.sk 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slevomat.cz, s.r.o.; Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.09.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 1611-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1611-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.09.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.10.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 31.01.2012 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2012 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 19.03.2012 Type Delivered
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.03.2012 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2012 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.02.2021 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.09.2021 Type Sent document
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.09.2021 Type Delivered
11a Plná moc 25.09.2021 Type Delivered
11b Plná moc 25.09.2021 Type Delivered
11c Plná moc 25.09.2021 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Type Payment
13 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 18.10.2021 Type Sent document
POZ 1611-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku