Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1610-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  197064 
(151)  Dátum zápisu  12.11.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.06.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1610-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.06.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov, poradenské služby v oblasti podnikania vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom elektronických komunikačných médií; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií vrátane ich poskytovania prostredníctvom elektronických komunikačných médií; riadenie elektronického obchodu prostredníctvom komunikačných médií; sprostredkovanie uvedených služieb vrátane ich sprostredkovania prostredníctvom elektronických komunikačných médií.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; homebanking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných médií; vedenie účtov; prijímanie vkladov vrátane termínovaných; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; prenájom denného a nočného trezoru; vydávanie a správa platobných prostriedkov, najmä cestovných šekov a platobných kariet; klíring; elektronický prevod kapitálu; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; hypotéky; kaucie; záruky; garancie; ručenie; overovanie šekov; financovanie formou pôžičiek; poskytovanie úverov; zmenárenské služby; finančný lízing vrátane elektronického finančného lízingu; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; platobný styk a zúčtovanie; obchodovanie s devízami; obchodovanie v oblasti termínových obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo vrátane elektronického finančného maklérstva; investície kapitálové; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; výkon funkcie depozitára; finančné informácie; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti financií; poskytovanie bankových informácií; sprostredkovanie v uvedených službách.
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie; komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez svetovú počítačovú sieť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatra banka, a.s.; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  777573 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  12. 11. 2001 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AL; AT; BA; BG; BY; CZ; HR; HU; LV; MD; MK; PL; RO; SI; UA; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2001 08/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.02.2002 02/2002 FH3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.07.2002 07/2002 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2010 10/2010 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.10.2010 10/2010 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 01.07.2020 07/2020 ND3M
 
POZ 1610-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1610-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ - fax 02.06.2000 Typ Doručené
2 Prihláška OZ 05.06.2000 Typ Doručené
3 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.04.2001 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.05.2001 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.06.2001 Typ Doručené
7 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.06.2001 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 13.09.2001 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 05.11.2001 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 07.11.2001 Typ Doručené
11 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 07.11.2001 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.11.2001 Typ Odoslané
13 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.01.2002 Typ Odoslané
14 vyžiadanie poplatku v CHF 16.01.2002 Typ Odoslané
15 sprievodný list do OMPI 16.01.2002 Typ Odoslané
16 List z OMPI 08.02.2002 Typ Doručené
17 Oznámenie 21.03.2002 Typ Doručené
18 Oznámenie 25.03.2002 Typ Doručené
19 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 08.04.2002 Typ Odoslané
20 Notifikácia z OMPI 06.05.2002 Typ Doručené
21 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 10.04.2003 Typ Doručené
24 Odmietnutie MOZ 10.04.2003 Typ Doručené
25 Rozhodnutie k MOZ 20.11.2003 Typ Doručené
26 Výpoveď plnej moci 02.01.2004 Typ Doručené
27 Rozhodnutie k MOZ 25.08.2004 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2010 Typ Doručené
28a Doklad 19.05.2010 Typ Doručené
28b Doklad 19.05.2010 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.05.2010 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 10.06.2010 Typ Odoslané
31 vyžiadanie poplatku za obnovu 10.06.2010 Typ Odoslané
32 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.07.2010 Typ Platba
33 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2010 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 20.08.2010 Typ Odoslané
35 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 26.07.2011 Typ Doručené
35a Plná moc 26.07.2011 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku 01.08.2011 Typ Odoslané
37 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 16.08.2011 Typ Platba
38 Žiadosť do OMPI o obnovu 23.08.2011 Typ Odoslané
39 vyžiadanie poplatku v CHF 24.08.2011 Typ Odoslané
40 sprievodný list do OMPI 24.08.2011 Typ Odoslané
41 Notifikácia z OMPI 05.12.2011 Typ Doručené
42 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.10.2019 Typ Doručené
43 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.04.2020 Typ Doručené
43a Plná moc 17.04.2020 Typ Doručené
44 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.05.2020 Typ Odoslané
45 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2020 Typ Platba
46 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2020 Typ Odoslané
47 Notifikácia z OMPI 16.07.2020 Typ Doručené
48 Notifikácia z OMPI 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 1610-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.08.2010 Tatra banka, a.s. Tatra banka, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku