Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1608-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245264 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1608-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.07.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlieko; ochutené mlieko; šľahané mlieko, mliečne výrobky; mliečne dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jogurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy (mliečne výrobky); šľahačka; maslové krémy na dezerty; sladká smotana; maslo; mliečne nápoje (s vysokým obsahom z mlieka), mliečne nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom mlieka); kvasené mliečne výrobky; kvasené ochutené mliečne výrobky; hotové jedlá vyrobené z mlieka (mlieko je prevažujúcou zložkou); syry; syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; syry naložené v soľnom roztoku; tvarohové syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom stave; jogurtové syry; jogurty.
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; burizony; tapioka; múka; torty; koláče; pizza; cestá na jedlá; cestá na koláče; cestá na zákusky;  obilninové výrobky; raňajkové obilniny, ovsené kaše a kukuričná kaša; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske výrobky; všetky výrobky uvedené v triede 30 tohto zoznamu buď ako prírodné a/alebo obaľované a/alebo plnené a/alebo ochutené; sladké nebo slané hotové predkrmy obsahujúce chlieb, sušienky alebo cukrárske cesto; cukrovinky; potravinárske cukrové polevy; potravinárske cukrové polevy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá, mrazených jogurtov (jedlé cukrové polevy); ochutený konzumný ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); sladké omáčky (topingy); omáčky na cestoviny; korenie.
32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody; stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; zeleninové džúsy; ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické zeleninové výťažky; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Hanácka kyselka, bohatství chuti 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2017 04/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2017 09/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1608-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1608-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.07.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.08.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 16.11.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 28.11.2016 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 05.12.2016 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.12.2016 Typ Doručené
9a Výpis z obchodného registra 05.12.2016 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 09.01.2017 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2017 Typ Platba
12 oznámenie o zápise zmeny 03.03.2017 Typ Odoslané
13 výsledok rešerše 15.03.2017 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie POZ 15.03.2017 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.08.2017 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prechodu 26.10.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prechode 26.10.2021 Typ Doručené
16b Výpis z obchodného registra 26.10.2021 Typ Doručené
16c Plná moc 26.10.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 18.11.2021 Typ Odoslané
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1608-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.03.2017 Hanácká kyselka, a.s. Hanácká kyselka, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 25.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Hanácká kyselka, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku