Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1603-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232522 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1603-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Kostýmy; obleky; košele; kravaty; kúpacie čiapky; nohavice; plavky; ponožky; sukne; čiapkové šilty; tielka; tričká.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aranžovanie výkladov; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; štatistické kompilácie; lepenie plagátov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov, priestorov; public relations; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných oznamov; rozhlasová a televízna reklama; vyhľadávanie sponzorov; vedenie kartoték v počítači.
41 - Detské škôlky; divadelné predstavenia; filmová tvorba; fotografovanie; gymnastický výcvik; vydávanie kníh; organizovanie kongresov; meranie času na športových podujatiach, písanie textov; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; praktický výcvik; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie a vedenie seminárov, sympózií; telesné cvičenie; predaj vstupeniek na zábavné podujatia; výcvik; vyučovanie; vzdelávanie; živé predstavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.08, 02.01.16, 26.11.11, 02.01.23, 06.19.01, 07.05.02, 07.05.25, 04.05.03, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marathon Banska Bystrica s.r.o.; Internátna 2318/24, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1603-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1603-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2011 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2012 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 17.01.2012 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 20.01.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.07.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.09.2021 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
14 Žiadosť o informáciu 30.09.2021 Typ Doručené
16 kópia dodatku k osvedčeniu 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1603-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 Marathon Banska Bystrica s.r.o. Marathon Banská Bystrica s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku