Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1603-2011
(111)  Trademark Number  232522 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.09.2021 
(210)  Application Number  1603-2011 
(220)  Application Date  26.09.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  25, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Kostýmy; obleky; košele; kravaty; kúpacie čiapky; nohavice; plavky; ponožky; sukne; čiapkové šilty; tielka; tričká.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aranžovanie výkladov; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; štatistické kompilácie; lepenie plagátov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov, priestorov; public relations; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných oznamov; rozhlasová a televízna reklama; vyhľadávanie sponzorov; vedenie kartoték v počítači.
41 - Detské škôlky; divadelné predstavenia; filmová tvorba; fotografovanie; gymnastický výcvik; vydávanie kníh; organizovanie kongresov; meranie času na športových podujatiach, písanie textov; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; praktický výcvik; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie a vedenie seminárov, sympózií; telesné cvičenie; predaj vstupeniek na zábavné podujatia; výcvik; vyučovanie; vzdelávanie; živé predstavenia. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.08, 02.01.16, 26.11.11, 02.01.23, 06.19.01, 07.05.02, 07.05.25, 04.05.03, 27.05.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Marathon Banska Bystrica s.r.o.; Internátna 2318/24, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.09.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1603-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1603-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.09.2010 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2011 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2012 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 17.01.2012 Type Delivered
5 výsledok rešerše 20.01.2012 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2012 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.07.2012 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2021 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2021 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.09.2021 Type Sent document
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2021 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Type Sent document
14 Žiadosť o informáciu 30.09.2021 Type Delivered
16 kópia dodatku k osvedčeniu 19.10.2021 Type Sent document
POZ 1603-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 Marathon Banska Bystrica s.r.o. Marathon Banská Bystrica s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku