Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1602-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208739 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1602-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 20, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Drezy; lampy; kuchynské odsávače; sporáky.
20 - Kuchynský nábytok a jeho súčasti.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi v uvedených triedach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 07.01.24, 26.04.16, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DECODOM, spol. s r. o.; Pílska 7, 955 13 Topoľčany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2004 12/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2005 6/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1602-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.05.2013 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1602-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.06.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.06.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.06.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 01.07.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.07.2004 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.08.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.08.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.04.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 27.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1602-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku