Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1600-2006
(111)  Trademark Number  217555 
(151)  Registration Date  12.04.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.08.2016 
(210)  Application Number  1600-2006 
(220)  Application Date  30.08.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.01.2007 
(450)  Publication of Registration Date  07.06.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30, 31, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Potraviny pre dojčatá; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; vitamínové a multivitamínové prípravky; bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29; mäsové výťažky; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; termosterilizované hotové jedlá, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; termosterilizované hotové jedlá na cesty, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; konzervované potraviny; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné a zeleninové zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky, ovocné a zeleninové pyré; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, cukríky, med melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá a slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; voda pre dojčatá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 05.07.13, 26.01.06, 26.01.24, 27.05.24 
(540) Trademark