Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1600-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217555 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.08.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1600-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.08.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potraviny pre dojčatá; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; vitamínové a multivitamínové prípravky; bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29; mäsové výťažky; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; termosterilizované hotové jedlá, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; termosterilizované hotové jedlá na cesty, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; konzervované potraviny; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné a zeleninové zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky, ovocné a zeleninové pyré; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, cukríky, med melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá a slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; voda pre dojčatá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 05.07.13, 26.01.06, 26.01.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie