Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 16-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257779 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.05.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  16-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.02.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  15.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); dezodoranty (parfuméria).
05 - Výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; vitamínové prípravky; liečivé čaje; diétne potraviny na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky.
30 - Cukor, med, melasový sirup; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; múka a obilninové výrobky; sladké žemle; cukrovinky; prírodné sladidlá; pečivo (rožky); slané pečivo (krekery); polevy na koláče. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  C2 Skin Collagen 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  iEcoLife s. r. o.; Mostná 15, Nitra 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.02.2022 3/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 15.06.2022 11/2022 FG3M
 
POZ 16-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.01.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 16-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 07.01.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 07.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.01.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 17.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 16-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku