Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 16-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  16-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Acháty; amulety (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); atómové hodiny; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; brošne (klenotnícke výrobky); budíky; busty z drahých kovov; hodinové a hodinkové ciferníky; ciferníky slnečných hodín; diamanty; doublé - výrobky pokovované drahými kovmi (klenotnícke výrobky); drahé kamene; drahé kovy (surovina alebo polotovar); elektrické hodiny a hodinky; figuríny z drahých kovov; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo polotovar); gagátové ozdoby; manžetové gombíky; hodinkové sklíčka; hodinky; hodinové ručičky; hodinkové ručičky; hodinové skrinky; hodinové stroje; hodiny; kontrolné hodiny (na kontrolu ďalších hodín); retiazky na hodinky; remienky na náramkové hodinky; chronometre; chronometre (hodinky); chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); ozdobné ihlice; ihlice (klenotnícke výrobky); imitácie zlata (klenotnícke výrobky); ingoty z drahých kovov; irídium; jantárové šperky; klenoty; klobúkové ozdoby z drahých kovov; prívesky na kľúče; hodinárske kotvičky; ihlice na kravaty; spony na kravaty; hodinárske kyvadlá; kyvadlové hodiny; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; medené žetóny; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); nástroje na meranie času; časomiery; mince; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; náramky (klenotnícke výrobky); náušnice; odznaky z drahých kovov; olivín (drahé kamene); osmium; ozdobné hodinové skrinky; ozdoby na obuv z drahých kovov; paládium; hodinkové pružiny (perá); perly (klenotnícke výrobky); perly z ambroidu (klenotnícke výrobky); platina; polodrahokamy; prstene (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); ródium; ruténium; slnečné hodiny; šperky zo slonoviny; sochy z drahých kovov; sošky z drahých kovov; spinely (drahé kamene); stopky; strieborné nite (klenotnícke výrobky); strieborné ozdoby (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; striebro (surovina alebo polotovar); šperkovnice z drahých kovov; šperky; štras (brúsené olovnaté sklo); umelecké diela z drahých kovov; zlaté nite (klenotnícke výrobky); zlato (surovina alebo polotovar); zliatiny drahých kovov; oceľové šperky; strieborné šperky; diamantové šperky; platinové šperky; volfrámové šperky; magnetické šperky.
16 - Tlačoviny; papier; kartón; lepenka; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené reklamné materiály; papierové alebo lepenkové pútače; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; písacie potreby; papierové alebo lepenkové etikety; stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové obrúsky; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); baliaci papier; plastové fólie na balenie; samolepky (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecia, vrecká; plastové bublinové fólie (na balenie).
35 - Obchodný manažment; obchodná administratíva; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; vzťahy s verejnosťou (public relations); prenájom reklamných plôch; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14 a 16 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14 a 16 tohto zoznamu; služby porovnávania cien.
39 - Dovoz tovarov; balenie tovarov; preprava; skladovanie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; strážená doprava cenností; doručovacie služby; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; prenájom skladov; prenájom skladovacích kontajnerov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.15, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  iMODA.sk s.r.o.; Užhorodská 6027/5A, 071 01 Michalovce 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 16-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 16-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.01.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.02.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 03.03.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 16-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku