Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1597-98
(111)  Číslo ochrannej známky  186910 
(151)  Dátum zápisu  20.09.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.06.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1597-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.06.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.12.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 14, 36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Elektrické otvárače na konzervy; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; kosačky a žacie stroje; nože do kosačky; kosačky na trávniky - stroje; krájače na chlieb - stroje; elektrické kuchynské stroje; mixéry - stroje; elektrické mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické kuchynské roboty; strúhadlá na zeleninu ako stroje; šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické šľahače pre domácnosť; umývačky riadu; elektrické ručné vŕtačky; vysávače prachu a podobných nečistôt; hadice do vysávačov; elektrické leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť; vysávače; stroje na leštenie dlážky; elektrické stroje na tepovanie kobercov; elektrické leštičky na obuv; elektrické leštiace zariadenia na parkety; elektrické odprašovacie zariadenia.
09 - Elektrické cievky; elektrické akumulátory do vozidiel; elektrické batérie do automobilov; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; akumulátory do batérií; platne do akumulátorov; akustické vedenie; akustické rúry; aktinometre; elektromagnetické cievky; alidády (zememeračstvo); elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie na svietenie; ampérmetre; anemometre; vetromery; anódy; anódové batérie; antény; clony proti oslepeniu; apertometre; audiovizuálna technika na výučbu; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; barometre; betatróny (urýchľovače elektrónov); kancelárske dierovacie stroje; rámčeky na diapozitívy; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; smerovky (smerovkové svetlá); blikavé svetlá; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; cyklotróny; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory; adjustačné prístroje na diapozitívy; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; diaľkomery, zameriavacie zariadenia; fotografické blesky; cievky (fotografia); meracie zariadenia na benzín; drôty elektrické; ochranné bezpečnostné siete; galvanické články; diaprojektory; batérie do vreckových lámp; automatické časové spínače; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; elektrické batérie; elektrické akumulátory; bleskozvody; parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením mince; prístroje a zariadenia pre astronómiu; acidometre; autorádiá; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; cukromery; automobilové výstražné trojuholníky; ďalekopisy; diaľkové ovládače; ďalekohľady; prístroje na zaznamenávanie času; laboratórne destilačné prístroje; poistkové drôty zo zliatin kovov; antikatódy; azimut - nástroj na určovanie; bóje, majáky svetelné; bóje signalizačné; bóje značkovacie; elektrické bzučiaky; buzoly, kompasy; clony proti radiácii na priemyselné účely, denzitometre; magnetické disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké účely; dávkovače; dozimetre; telefónne drôty; čítače čiarového kódu; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; kompaktné disky; akustické spriahadlá; dekompresné komory; číslicové súradnicové zapisovače; požiarnické člny; čítače optické; optické disky; čítacie zariadenia (informatika); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia; detektory dymu; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické káble; elektrické spojky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, materiály na elektrické vedenie; hydrometre, vodomery; gramofónové platne; hovorové rúry; elektromagnetické cievky; elektrické hlásiče; elektrónky so žeravenou katódou; hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; galvanometre; fotokomory; strihacie zariadenia na filmy; elektroinštalačné rúry; hustomery; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofóny; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; fluorescenčné štíty; indikátory straty elektrickej energie; galvanické články; galvanizéry; elektrolyzéry; epidiaskopy; ergometre; zachytávače iskier, lapače iskier; expozimetre; fakturovacie stroje; rezacie prístroje na film; filtre na dýchacie masky; filtre fotografické; galvanizačné zariadenia; sušičky na fotografické snímky - pozitívy; leštiace zariadenia na fotografické snímky - pozitívy; heliografické prístroje; hologramy; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; inklinometre, sklonomery; indikátory množstva; induktory; invertory - elektrotechnika; ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; hĺbkovacie laná; fotografické hľadáčiky; fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; indukčné cievky; gramofónové ihly; elektrónky; hlasovacie zariadenia ako stroje; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; filmy exponované; elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; magnetické identifikačné karty; fotoelektrické bunky; integrované obvody; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; inkubátory na kultúry baktérií; filtre UV lúčov na účely fotografie; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; faxy; kalibračné krúžky; komparátory; elektrotechnické koncovky; kamery; kapilárne rúrky; prístroje na strihanie kinofilmov; kazety na mikroskopové sklíčka; elektrické kolektory; komutátory; krokomery; elektrické kondenzátory; optické kondenzátory; elektrické kontakty z drahých kovov; elektrické kontakty; kopírovacie zariadenia a stroje fotografické, elektrostatické alebo termické; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; elektrické prístroje na komutáciu; kompasy; prístroje na fermentáciu; kmitomery; kryštálové detektory; kaleidoskopy; katódové protikorózne prístroje; elektrické zariadenia proti krádeži; katódy; exponované kinofilmy; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kódované magnetické karty; kódovacie magnetické matice; magnety; liehomery, liehové manometre; mechanizmy na mincové zariadenia; magnetofóny; magnetické pásky; mostové váhy; nabíjacie agregáty pre elektrické batérie; automaty na lístky; námorné kompasy; metre; metronómy; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické meniče; akustické membrány; mikroskopy; mierky; meracie prístroje; merače elektrických strát; elektrické meracie zariadenia; mechanické značky; meradlá; magnetické cylindrické vrstvy; nabíjačky akumulátorov; elektrické mriežky na akumulátory; nosiče tmavých platní pre fotografiu; špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy do fotokomôr; optické lampy; návestné lampáše; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; neónové reklamy; manometre (tlakomery); matematické prístroje; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; meracie pomôcky; meteorologické prístroje; mikrofóny; námorné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; nivelačné nástroje; mikrometre; meračský stôl; minciere; svetelné alebo mechanické návesti; magnetoskopy; elektrické vyhrievané natáčky; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; meniče diskov do počítačov; magnetické nosiče údajov; magnetické dekodéry; magnetické páskové jednotky do počítača; mikroprocesory; modemy; monitory; myši (lokátory); optické nosiče údajov; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; okuliare proti oslneniu; odrušovače (elekrotechnika); objektívy astrofotografické; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); nástroje na meranie obrysov; palivové čerpadlá na čerpacie stanice; okruhpolygrafické slučky; objektívy (optika); obmedzovače (elektrotechnika); pásky na zvukové nahrávanie; olovnice; optické žiarovky; optické šošovky; okuliare; nástroje s okulármi; okuliarové sklá; optické výrobky; rámy na okuliare; ohmmetre; optické prístroje a nástroje; optické sklo; oscilografy; elektrické otvárače dverí; ozonizéry; parkovacie hodiny; samoregulačné palivové čerpadlá; elektrické odpory; otáčkomery; elektrické objímky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; puzdrá na okuliare; optické vlákna; ozvučnice ampliónov; nahrané operačné programy; prístroje na rozbor vzduchu; poplašné zariadenia; zariadenia na rozbor potravy; stroje na počítanie a triedenie peňazí; automatické rozvádzače ako stroje; požiarne hlásiče; prípojky (elektrotechnika); gramofónové prenosky; plášte elektrických káblov; počítacie disky; počítacie stroje; posuvné meradlá; planografické prístroje; prístroje a nástroje na meranie objemu; rozvodné skrine, spínacie skrine; počítadlá; rozvodné panely; elektrické regulátory; prúdové usmerňovače; radič článkov (elektrotechnika); elektrické redukcie; reproduktory, amplióny; prerušovače; rozvodné pulty (elektrina); premietacie plátna; riadiace panely; elektrické relé; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; refraktometre; poistky; plynomery; rastre na výrobu štočkov; rádioprijímače a videoprijímače; rýchlomery, tachometre; dverové priezory; periskopy; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; prizmy; pozorovacie prístroje; počítače; nahrané počítačové programy; automatické riadenie dopravných prostriedkov; planimetre; polarimetre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; premietacie prístroje; pyrometre; radary; rádiologické zariadenia na priemyselné účely; refraktory; respirátory na filtráciu vzduchu; reostaty; počítacie stroje na poštové známky; regulátory otáčok gramofónov; presné váhy; regulátory napätia do automobilov; registračné pokladnice; pružné disky; počítačové klávesnice; polovodiče; prístroje a nástroje na použitie v chémii; laboratórne pece; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; rozhrania k počítačom; elektrické regulátory svetla; tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne procesorové jednotky); solárne články; sčítacie stroje; skriňové rozvádzače (elektrina); požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; skrinky, škatule na reproduktory; signalizačné návestné zvonce a zvony; spínač; spojovacie skrinky pre elektrotechniku; spúšte uzávierok (fotografia); sonary, ultrazvukové lokátory; telefónne slúchadlá; spojky elektrického vedenia; elektrické spriahadlá; vysielače elektronických signálov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); signalizačné panely svetelné alebo mechanické; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); statívy na fotoaparáty; spektroskopy; sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sondážne zariadenia a stroje; sonometre; spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; sulfitometre; hmlové signály s výnimkou výbušných; zariadenia na spracovanie textu; elektrické spájkovačky; digitálne súradnicové zapisovače; spojky na elektrické káble; reklamné svetelné tabule; tachometre; tachometre do vozidiel; taxametre; telefónne prístroje; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy, prístroje; telemetre, diaľkomery; teleskopy; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne zariadenia; snímače teploty; termostaty; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; transformátory, elektrotechnika; tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; účtovacie stroje; ukazovatele hladiny vody; urinometre; váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; videokazety; viskozimetre; vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na meranie hladiny vody; elektrické vodiče; vodováhy, libely; voltmetre; elektrické výbojky s výnimkou výbojok na osvetlenie; vypínače; vysielacie zariadenia - telekomunikácie; vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; vyučovacie zariadenia; vzduchomery; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické zámky; batérie na zapaľovanie; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov; závažia; závitníkové kalibre; zdvíhacie zariadenia; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zvončeky ako poplašné zariadenia; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické dverové zvončeky; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky - disky; zvukové nahrávky - nosiče; prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody; elektrické žehličky; žiarivky ako svietidlá a elektrónky.
11 - Chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; chladničky; elektrické fritézy; grily; horúce platne; hriankovače; elektrické kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; elektrické kávové filtre; klimatizačné zariadenia; elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; elektrické lampy; lampy na svietenie; mraziace zariadenia, mrazničky; prístroje na chladenie vzduchu; sušiče na vlasy; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; variče; elektrické vykurovacie telesá.
14 - Elektrické hodiny a hodinky.
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; oprava hodín; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; montáž kuchynských zariadení.
39 - Automobilová preprava; nákladná kamiónová doprava; dovoz, doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NAY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NAY a.s.; Tuhovská 15, 830 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  721312 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  20. 09. 1999 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; HU; PL; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.06.1999 6/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.12.1999 12/1999 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 06.06.2008 6/2008 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 05.03.2018 3/2018 ND3M
 
POZ 1597-98
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.12.2005 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2005 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2006 200,00 SKK
40 Doplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.02.2006 900,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.02.2008 6 000,00 SKK
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 14.08.2009 198,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.01.2018 106,50 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 16.07.2019 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1597-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiad. do OMPI o MZ Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Prihláška OZ 16.06.1998 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 25.06.1998 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.04.1999 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.04.1999 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.04.1999 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 20.04.1999 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku 20.04.1999 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.1999 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.09.1999 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 07.10.1999 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 08.10.1999 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 22.11.1999 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.1999 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 10.11.2000 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 12.02.2001 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.03.2001 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.01.2002 Typ Odoslané
Osvedčenie 18.02.2002 Typ Doručené
pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 07.03.2002 Typ Interné listy
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2002 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 13.05.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.12.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.12.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 29.12.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.01.2006 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 03.01.2006 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 03.01.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 04.01.2006 Typ Platba
Plná moc 05.01.2006 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 11.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2006 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.01.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie doplatku 07.02.2006 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
40 Doplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 16.02.2006 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 20.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 20.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 20.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 20.02.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 20.02.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 20.02.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 20.02.2006 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 24.07.2006 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 14.08.2006 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 14.08.2006 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 12.08.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 19.08.2009 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 24.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obnovu 24.08.2009 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.08.2009 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 06.11.2009 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.01.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.01.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.01.2018 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.01.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 10.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2019 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 18.07.2019 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o obnovu 19.07.2019 Typ Odoslané
výzva na poplatok 19.07.2019 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 24.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 19.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1597-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2006 NAY, spol. s r. o. NAY, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 18.01.2006 NAY Holding, a. s. NAY, spol. s r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2006 NAY a.s. NAY Holding, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2006 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
5 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2018 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku