Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1597-96
(111)  Číslo ochrannej známky  185492 
(151)  Dátum zápisu  24.05.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.06.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1597-96 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.06.1996 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.02.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke prípravky vrátane vitamínových a multivitamínových preparátov, minerálnych a multiminerálnych prípravkov a doplnkovej výživy; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na niečenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CALTRATE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.02.1999 02/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.1999 08/1999 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 08/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.06.2006 06/2006 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 07/2016 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 07/2016 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
9 Opravy adries 28.04.2021 08/2021 TD3M
 
POZ 1597-96
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1597-96
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 18.06.1996 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.06.1998 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.06.1998 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.06.1999 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
7 Doklad 19.05.2003 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.02.2006 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2006 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2006 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Typ Doručené
13a Plná moc 29.01.2014 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2016 Typ Platba
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2016 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2016 Typ Platba
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.04.2016 Typ Doručené
19a Plná moc 12.04.2016 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.04.2016 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2016 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
23b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
23c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
25 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
25a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
27 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 1597-96
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2003 Wyeth Holdings Corporation AMERICAN CYANAMID COMPANY
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.06.2016 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 06.06.2016 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku