Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1597-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229805 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.09.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1597-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.07.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; priemyselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na zlepšenie pôd.
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poradenstvo v obchodnej činnosti; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; reklama. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HUMINER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gallová Lenka, PhDr.; Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1099791 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  11. 11. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; ES; FR; GB; HU; IT; PL; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2011 02/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2011 07/2011 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.03.2012 03/2012 XA3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 09/2012 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2020 10/2020 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.10.2020 10/2020 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2020 10/2020 PC3M
 
POZ 1597-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1597-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.10.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.10.2010 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.10.2010 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.11.2010 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.12.2010 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 10.08.2011 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 06.10.2011 Typ Odoslané
10 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.10.2011 Typ Platba
11 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 31.10.2011 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 31.10.2011 Typ Odoslané
13 sprievodný list do OMPI 31.10.2011 Typ Odoslané
14 Notifikácia z OMPI 02.01.2012 Typ Doručené
15 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 03.01.2012 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.01.2012 Typ Odoslané
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2012 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 14.05.2012 Typ Doručené
17b Plná moc 14.05.2012 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.05.2012 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 14.05.2012 Typ Doručené
18b Plná moc 14.05.2012 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2012 Typ Platba
20 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 22.05.2012 Typ Platba
21 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 28.05.2012 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
23 Žiadosť do OMPI o prevod 19.07.2012 Typ Odoslané
24 sprievodný list do OMPI 19.07.2012 Typ Odoslané
25 vyžiadanie poplatku v CHF 23.07.2012 Typ Odoslané
26 Notifikácia z OMPI 07.09.2012 Typ Doručené
27 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 19.09.2012 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.11.2018 Typ Doručené
28a Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
28b Výpis z obchodného registra 15.11.2018 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2019 Typ Odoslané
30 všeobecný referátnik 24.01.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
31a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
31b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
32 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.02.2020 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.06.2020 Typ Doručené
33a Plná moc 25.06.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.06.2020 Typ Doručené
34a Plná moc 25.06.2020 Typ Doručené
34b Výpis z obchodného registra 25.06.2020 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.07.2020 Typ Odoslané
36 Žiadosť o zápis prevodu 24.08.2020 Typ Doručené
36a Osvedčovacia doložka 24.08.2020 Typ Doručené
36b Doklad o prevode 24.08.2020 Typ Doručené
36c Plná moc 24.08.2020 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku 26.08.2020 Typ Odoslané
38 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.08.2020 Typ Doručené
38a Plná moc 28.08.2020 Typ Doručené
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2020 Typ Platba
40 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2020 Typ Platba
41 dodatok k osvedčeniu OZ 14.09.2020 Typ Odoslané
42 oznámenie o obnove OZ iným subjektom 16.09.2020 Typ Odoslané
43 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 28.09.2020 Typ Odoslané
44 všeobecný referátnik 02.10.2020 Typ Odoslané
45 Notifikácia z OMPI 15.10.2020 Typ Doručené
46 Notifikácia z OMPI 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 1597-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 16.07.2012 L&I Consulting, s.r.o. FORSOL, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2012 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. Gallová Lenka
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.01.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.09.2020 L&I Consulting, s.r.o. L&I Consulting, s.r.o.
5 Prevod majiteľa 07.09.2020 Gallová Lenka, PhDr. L&I Consulting, s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 07.09.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku