Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1596-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234524 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1596-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäkký mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi; podpora predaja pre tretie osoby s uvedenými tovarmi; sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie, spracovanie a konzervovanie mäsa; údenie potravín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LATOREC klobása 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOF HOLDING, a. s.; Chemlonská 1, 066 01 Humenné 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Regina - PATEZNA; Plzenská 2278/15, Košice-Západ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2014 11/2014 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.04.2015 4/2015 QB3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.01.2017 1/2017 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 28.07.2021 14/2021 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35804973 1 ALTHAN, s.r.o. výlučná 03.03.2015 platná
 
POZ 1596-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.10.2012 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2014 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 17.12.2014 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.11.2016 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1596-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 09.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2014 Typ Doručené
Doklad o prevode 02.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 02.06.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.06.2014 Typ Platba
Plná moc 08.09.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 16.12.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 16.12.2014 Typ Doručené
Plná moc 16.12.2014 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 19.12.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.10.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.10.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.03.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1596-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.09.2014 CPM SN, s.r.o. ALTHAN, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.09.2014 Regina Ivan, Ing. Regina Ivan, Ing.
3 Prevod majiteľa 24.11.2016 MOF HOLDING, a.s. CPM SN, s.r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2021 MOF HOLDING, a. s. Regina Ivan, Ing.
MOF HOLDING, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2017 PATEZNA, Regina Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku