Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1595-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252310 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1595-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 35, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Drobné darčeky alebo žartovné predmety; športové predmety používané pri športových a firemných podujatiach; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s golfovým a footgolfovým tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s golfovým a footgolfovým tovarom prostredníctvom internetu.
39 - Prenájom golfových vozíkov.
41 - Zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; poskytovanie golfových ihrísk; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory na športové sústredenia; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; individuálne vyučovanie; požičiavanie športových potrieb pri hre golf a footgolf (okrem dopravných prostriedkov); golfové kurzy.
43 - Kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); penzióny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.06, 26.11.13, 26.11.21, 27.05.03, 26.11.99, 29.01.03, 29.01.08, 27.05.11, 09.01.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GOLF PARK RAJEC, a.s.; Bystrická 66, 015 01 Rajec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Brichtová Tatiana, JUDr.; Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 1595-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1595-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.07.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.07.2019 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.07.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 29.07.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 29.07.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.08.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 31.10.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 03.12.2019 Typ Odoslané
11 40 Doplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 09.12.2019 Typ Platba
12 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2019 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Typ Odoslané
POZ 1595-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku