Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1595-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1595-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Drobné darčeky alebo žartovné predmety; trofeje; reklamné predmety a športové predmety používané pri športových a firemných akciách; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s golfovým a footgolfovým tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s golfovým a footgolfovým tovarom prostredníctvom internetu.
41 - Zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; poskytovanie golfových ihrísk; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory na športové sústredenia; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; individuálne vyučovanie; požičovne športových potrieb; golfové kurzy; kurzy Zelenej karty.
43 - Kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); penzióny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.06, 26.11.13, 26.11.21, 27.05.03, 26.11.99, 29.01.03, 29.01.08, 27.05.11, 09.01.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GOLF PARK RAJEC, a.s.; Bystrická 66, 015 01 Rajec nad Rajčiankou; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Brichtová Tatiana, JUDr.; Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1595-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1595-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.07.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.07.2019 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.07.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 29.07.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 29.07.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 31.10.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
POZ 1595-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku