Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1594-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1594-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.07.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16, 21, 24, 28, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky, vata na kozmetické použitie, čistiace prípravky, toaletné prípravky, kozmetické prípravky pre deti.
05 - Ovínadlá, obväzový materiál, chirurgické obväzy, obväzová gáza, hygienické tampóny, menštruačné tampóny, hygienické obrúsky, potraviny pre dojčatá, vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby), absorpčné nohavičky pre osoby postihnuté inkontinenciou, vankúše (podložky) na dojčenie, vankúšiky na otlaky (náplasti), prípravky na intímnu hygienu na lekárske použitie, detské plienky, detské plienkové nohavičky, plienky pre zvieratá chované v domácnosti.
16 - Oceľové písmená, oceľové pierka, dávkovač lepiacej pásky (kancelárske potreby), pečiatky (s adresnými údajmi), strojčeky na tlačenie adresy, papier, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, frankovacie stroje na kancelárske použitie, kancelárske štipec, spony na perá, zošívačky (kancelárske potreby), ílbumy, obrazy, tlače (rytiny), pásky (prstence) na cigary, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické), knižné zarážky, opierky na ruky pre maliarov, vodové farby (akvarely), architektonické modely, spisové obaly (papiernický tovar), bridlicové tabuľky, bridlice (na kreslenie) strieborný papier, modelovacia hlina, aritmetické tabuľky, rytiny, umeleckí litografie, obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované, ceruzky, noviny, periodiká, atlasy zoraďovače, šanóny (na voľné listy), gumené pásky na kancelárske použitie, podložky pod pivové poháre, lístky, biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky), tlačiarenské štočky, skicáre, útržkové bloky, cievky s páskami do písacích strojov, držiaky na písacie potreby, brožúry, výšivkové vzory, pripináčiky, navlhčovacie hubky (kancelárske potreby), maliarske štetce, pijavý papier, pečate, pečatidlá, napustené pečiatkovacie podušky, pečatné vosky, kancelárske pečatné stroje, materiály na pečatenie, zošity, zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí, vzory na kopírovanie, priesvitný papier (pauzovací), pauzovacie plátno, náprstky na ochranu pred zranením, typy, tlačové písmo, kopírovací uhľový papier, papier do záznamových zariadení, poznámkové zošity, rysovacie uholníky, príložníky, mapy, vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení, kartotékové lístky, hárky papiera, kartón, lepenka, lepenkové škatule na klobúky, dierovacie karty do žakárových strojov, tuby z kartónu, katalógy, kovové príchytky na kartotečné lístky, spevníky, sádzacie rámy (polygrafia), obaly na doklady, maliarske stojany, číslice (tlačiarenské typy), tuš, chromolitografy (polygrafia), modelovacie vosky okrem dentálnych, zoraďovače (kancelárske potreby), kancelárske dierkovače, toaletný papier, knihy, rysovacie kružidlá, tlačiarenské typy (písmená a číslice), písmená (tlačiarenské typy), tlačiarenské ručné sádzadlá, zásuvky na spisy, papierové kornúty, korekčné laky (kancelárske potreby), korekčné tuše (heliografia), tuhy do ceruziek (náplne), histologické rezy (učebné pomôcky), šablóny na rysovanie kriviek, obaly (papiernický tovar), krieda na písanie, litografická krieda, krajčírska krieda, držiaky na kriedu, násady na ceruzky, mechanické ceruzky, papierové obaly na mliečne výrobky, kancelárske štipce, valce do písacích strojov, obtlačky, grafické vzory (tlačoviny), mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov), rysovacie dosky, rysovacie potreby, rysovacie nástroje, diagramy, obálky (papiernický tovar), kopírovacie zariadenia, leptané štočky, baliaci papier, hroty pier, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), puzdrá na perá, perečníky, hroty písacích pier zo zlata, pomôcky na vymazávanie, písacie potreby, emblémy (papierové pečate), šablóny na vymazávanie, gumy na gumovanie, papier do elektrokardiografov, dierovačky (kancelárske potreby), atramenty, farbiace pásky, kalamáre, kancelárske obálkovacie stroje, fotografie (tlačoviny), pijaky, pečiatky, knihárske textílie, rysovacie súpravy, účtovné knihy, zoznamy, figuríny z papierovej drviny, filtračný papier, filtračné materiály (papier), tlačivá (formuláre), kancelárske potreby okrem nábytku, uhoľ na umelecké kreslenie, šablóny (kancelárske potreby), tlačiarenské sadzobnice, galvanotypy (polygrafia), geografické mapy, zemské glóbusy, misky na vodové farby pre umelcov, grafické reprodukcie, grafické zobrazenia, škrabky na kancelárske použitie, rytecké dosky, hektografy, časové rozvrhy (tlačoviny), navlhčovadlá (kancelárske potreby), pohľadnice, tlačoviny, ručné etiketovacie prístroje, podklady na tlačenie, nie textilné, prenosné tlačiarničky (kancelárska potreby), tlačené publikácie, príručky, listový papier, ťažidlo na papiere, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, rysovacie perá, stolové prestieranie z papiera, litografie, litografické dosky, brožované knihy, svietivý papier, papierová drvina, paragóny, značkovacia krieda, modelovacie plastové hmoty, modelovacie hmoty, modelovacie pasty, papierové vreckovky, farbiace plátna do rozmnožovacích strojov, papierové obrusy, školské tabule, kancelárske sponky, paginovačky, olejotlače, záložky do kníh, papierové pečate, palety pre maliarov, pantografy (rysovacie potreby), papiernický tovar, pergamenový papier, pastelky, krajčírske strihy, puzdra na šablóny, maliarske valčeky pre domácnosť, maliarske plátna, škatule s farbami (školské pomôcky), baliace plastové fólie, zariadenia na paspartovanie fotografií, stojany na fotografie, zinkografické štočky, nákresy, ryhovače papiera (kancelárske potreby), plniace perá, šablóny na kreslenie a maľovanie, rozmnožovacie blany, portréty, papierové ozdobné kvetináče, rozmnožovacie stroje a prístroje, papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, prospekty, papier na rádiogramy, rysovacie pravítka, tlačové reglety, knihárske potreby, knihárske plátno, knihárske nite, farbiace plátna do kopírovacích strojov, perá (kancelárske potreby), časopisy (periodiká), papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria, pásky do písacích strojov, papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, podušky na pečiatky, školské potreby (papiernický tovar), záložky do kníh, blahoprajné pohľadnice, mastenec (krajčírska krieda), guľôčky do guľôčkových pier, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), podložky na písanie, klávesy písacích strojov, stojany na pečiatky, puzdrá na pečiatky, poštové známky, stojany na pečiatky, priesvitky (papiernický tovar), etiketovacie kliešte, glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť), lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, adresné štítky do adresovacích strojov, ročenky, kalendáre, škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie, štetce, samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie, gumičky (kancelárske potreby), papierové podbradníky, drevitá lepenka (papiernický tovar), drevitý papier, papierové alebo lepenkové krabice, stojany na perá a ceruzky, papierové alebo lepenkové obaly na fľaše, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), plastové bublinové fólie (na balenie), papierové zástavy, skartovačky (kancelárske potreby), fólie z regenerovanej celulózy na balenie, skrine na spisy (kancelárske potreby), lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, nože na papier (otvárače listov), papierové alebo plastové vrecká na odpadky, strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické), odlíčovacie papierové obrúsky, papierové servítky, papierové obrúsky (prestieranie), uholníky na rysovanie, príložníky na rysovanie, násadky na perá, písacie súpravy (papiernický tovar), kalamáre, obaly na súpravy písacích potrieb, grafické znaky, papierové alebo lepenkové obaly na fľaše, papierové alebo lepenkové pútače, papierové utierky, papierové utierky na tvár, papierové alebo lepenkové etikety, rydlá (rycie ihly), viskózou é fólie na balenie, lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, pogumované plátno pre papiernictvo, vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť, vrecká do mikrovlnných rúr, papierové filtre na kávu, paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie), pásky do počítačových tlačiarní, papierové alebo kartónové vývesné tabule, samolepky (papiernický tovar), knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby), komiksy, kopírovací papier (papiernický ovar), puzdrá na šekové knižky, atramentové tyčinky, kamenné kalamáre (nádobky na atrament), hudobné blahoželania (pohľadnice), obežníky, škrobové obalové materiály, parafínový papier, puzdrá na pasy, kaligrafické štetec, písacie nástroje, papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný), prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické, lanu novácky na dokumenty (kancelárske potreby), papiere na maľovanie a kaligrafiu, zotierače tabúľ, tabule na zapichovanie oznamov, ukazovadlá, nie elektrické, ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria, formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov), sponky na bankovky, nákupné karty (nie na hranie), papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín, papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na šalenie potravín, korekčné pásky (kancelárske pomôcky), maliarske palety, značkovacie perá (papiernický tovar), letáky, obálky na dokumenty (papiernický tovar), držiaky stránok otvorenej knihy, polymérová modelovacia hmota, pečiatky na znehodnocovanie známok, papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace), papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály, bankovky, značkovací kriedový sprej, tlačené poukážky, ryžový papier *, plastové vrecká na exkrementy zvierat chovaných v domácnosti, japonský ozdobný papier (washi), papierové obrusy (behúne), tlačené partitúry, papierové stolové vlajky, papierové trojcípe vlajočky, fólie na celuloidovú animáciu, papierové vrecká na sterilizáciu lekárskych nástrojom, identifikačné visačky (kancelárske potreby), navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske potreby), štipce na identifikačné visačky (kancelárske potreby), papierové podložky na lekárske vyšetrovacie stoly, papierové podbradníky s rukávmi, formátové rezačky na papier (kancelárske potreby).
21 - Tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky), dózy na čaj, misy, demižón, fľaše, tepelne izolované fľaše (termosky), chladiace fľaše, kanvičky, tepelnoizolačné nádoby (termosky), karafy, kastróly, kotlík (hrniec), šejkre, sklené nádoby, poháre na ovocie, kuchynské hrnce, sifónové fľaše na sódovú vodu, koreničky, šľahače pre domácnosť okrem elektrických, ešusy (poľné jedálne nádoby), hrnce, hrnčeky, misy na zeleninu, potreby pre domácnosť, koreničky vázy, vedierka na ľad, chladiace nádoby, nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni, šalátové misy, soľničky, polievkové misy, cukorničky, čajník, kuchynský riad (okrem príborov), hrnčeky, kanvice (nie elektrické), džbán, krčah, kuchynské nádoby, kanvice na kávu (nie elektrické), súpravy karáf na olej a ocot, papierové alebo plastové poháre, sklené poháre, cestovné, turistické fľaše.
24 - Dojčenské zavinovačky.
28 - Duše do hracích lôpt, umelé rybárske návnady, kapsle do pištolí (hračky), hračky pre zvieratá chované v domácnosti, krúžky (hádzanie obručí), umelé vianočné stromčeky, luky na lukostreľbu, hrany na lyže, hojdačky, lopty na hranie, balóny na hranie, mantinely biliardového stola, hojdacie kone, kriketové rukavice, dojčenské fľaše pre bábiky, stacionárne tréningové bicykle, biliardové gule, krieda na biliardové tága, biliardové markéry (tabuľky na zaznamenávanie stavu hry), kolky (figúrky), guľky na hranie, hračky, stavebnicové kocky (hračky), boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, držiaky na sviečky na vianočné stromčeky, hracie lopty, zariadenia a prístroje na bowling, boxerské rukavice, výplety rakiet, golfové palice, rybárske udice, šarkany, navijaky na šarkanov, terče, zvončeky na vianočné stromčeky, hracie žetóny, stavebnice, strunové výplety rakiet, stroje na telesné cvičenia, posilňovacie stroje, drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch, chrániče na píšťaly (športový tovar), vak s kriketovými potrebami, hokejky, dáma (hra), kocky (hra), cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka, disky (športové náradie), domino (hra), šachové hry, šachovnice, hracie dosky na dámu, pištole (hračky), valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov, podberáky pre rybárov, golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok, atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety, siete (športové potreby), tenisové siete, lyžiarske viazanie, šípky (hra), rybárske plaváky, stoly na stolový futbal harpúny (športové náradie), hracie rukavice, poháre na kocky (na hru), vzpieračské činky, háčiky na lov rýb, rapkáče, spoločenské hry, hry *, vrhače holubov (hlinených terčov), rakety (športové náradie), návnady na lov a rybolov, rybárske náradie, rybárske vlasce, postieľky pre bábiky, domčeky pre bábiky, bábky, bábiky, divadelné masky, karnevalové masky, modely automobilov, rybárske navijaky, plutvy na plávanie, koše na rybolov, detské nafukovacie bazény, umelý sneh na vianočné stromčeky, puky, kolieskové korčule, korčule, tulenia pásy na lyže, hlinené holuby (terče), surfovacie dosky, odevy pre bábiky, izby pre bábiky, trikové zariadenia, kolky (hra), materiály na rybárske vlasce, obaly na lyže, lyže, stoly na stolný finiš, vĺčiky (hračky), sánky (športové potreby), lurč (hra s kockami), kolobežky (hračky), bedmintonové košíky, vzduchov : pištole (hračky), delobuchy (pyrotechnické hračky), ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek), stojany na vianočné stromčeky, biliardové tága, špičky biliardových tág, biliardové stoly, biliardové stoly na použitie po hodení mince, lyže na surfovanie, plachetnice (malé), klzáky (rogalá), prístroje na hry, gymnastické zariadenia, šermiarske zbrane, šermiarske masky, šermiarske rukavice, bejzbalové rukavice, upínacie pásy pre horolezcov, chrániče na lakte (športové potreby), chrániče na kolená (športový tovar), kolotoče nad detské postieľky, klzáky (padákové), ochranné vypchávky (časti športových úborov), skejtbordy, šmykľavky (na hry), odrazové dosky (športové náradie), medvedíky (hračky), vodné lyže, golfové rukavice, plaváky (rybársky výstroj), snímače záberu (rybársky výstroj), stolové hry, zariadenia lunaparkov, lietajúce taniere (hračky), podkovy (hračky), mah- jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi), plyšové hračky, bublifuky, vozidlá (hračky), paličky mažoretiek, sieťky na motýle, obaly na lyže a surfy, popruhy na plachetnice, hlavolamy (puzzle) sťažne na plachetnice, peintbolové zbrane (športové potreby), náboje do peintbolových zbraní (športové potreby), remene na surfy, zariadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek, štartovacie bloky (športové potreby), snežiace gule, opask 1 pre vzpieračov (športové potreby), dosky 11a tréning vo vode, karty na bingo, prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybívenie na golf), poľovnícke vábničky, roletové kolesá, kolieskové korčule (jednoradové), piňaty, boxovacie vrecia, diaľkovo ovládané vozidlá (hračky), kolofónia pre atlétov, snežnice, gumipušky (športové potreby), hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, kaleidoskopy, hracie karty, konfety, elektronické terče, poľovnícke alebo rybárske pachové návnady, maskovacie štíty (športové potreby), suspenzory pre športovcov (športové potreby), snoubordy, skladacie modely (hračky), hracie automaty (pačinko), stúpacie železá (horolezecký výstroj), výherné hracie automaty, hracie automaty, papierové čiapky na spoločenské zábavy, dosky na výučbu plávania, žetóny na hazardné hry, stieracie žreby na lotériové hry, mäkké hi áčky, trampolíny, žrde na skok o žrdi, plávacie ramenné pásy, plávacie kolesá, plávacie vesty, hracie videoautomaty, vrckové hry s LCD displejom, arkádové hracie videoautomaty, ovládače hracích konzol, hračkárske modely, figúrky (hračky), stroje na vrhanie lôpt, činky, masky (hračky), ovládače hračiek, golfové vozíky, dosky na paddleboarding, gyroskopy a letové stabilizátory do modelov lietadiel, ovládače na počítačové hry (džojstiky), ochranné fólie na displeje prenosných elektronických hier, dróny (hračky), roboti (hračky), ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt, pumpy prispôsobené hracím loptám, hracie deky pre batoľatá, detské dečky spojené s plyšovou hračkou, detské trojkolky.
30 - Mliečne kakaové nápoje, kakaové nápoje, kakao.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky, pivo, ďumbierové pivo (zázvorové), sladové pivo, pivná mladinka, nealkoholické ovocné nápoje, srvátkové nápoje, prípravky na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, ovocné džúsy, sirupy na výrobu nápojov, vody (nápoje), prípravky na výrobu sýtenej vody, lítiová voda, minerálne vody (nápoje), sódová voda (sifón), stolové vody, mušty, limonády, chmeľové výťažky na výrobu piva, zeleninové džúsy (nápoje), sirupy na výrobu limonád, prípravky na výrobu likérov, sladina (výluh sladu), hroznový mušt (nekvasený), orgeada (nealkoholický nápoj), sóda, šerbety (nápoje) paradajkový džús (nápoj), nealkoholické nápoje, tablety na prípravu šumivých nápojov, sýtené vody, sarsaparila (nealkoholický nápoj), nealkoholické aperitívy, nealkoholické koktaily, ovocné nektáre, izotonické nápoje, nealkoholický jablkový mušt, kvas (nealkoholický nápoj), medové nealkoholické nápoj;, mixované ovocné alebo zeleninové nápoje, nealkoholické nápoje s aloou pravou, pivové koktaily, sójové nápoje, nie náhradky mlieka, proteínové nápoje pre športovcov, ryžové nápoje, nie náhradky mlieka, nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou, nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou, nealkoholické nápoje, jačmenné pivo, energetické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.11, 02.09.25, 27.05.15, 27.05.22, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  nachová, čierna, nevädzovomodrá, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CBA Slovakia, a.s.; Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BEATOW PARTNERS s.r.o.; Panenská 23, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1594-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1594-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 20.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.07.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.07.2018 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 24.08.2018 Typ Odoslané
POZ 1594-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku