Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1593-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235933 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1593-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Public relations, reklama, reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; prieskum trhu; propagácia na internete; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; odborné obchodné poradenstvo; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; televízna reklama; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; finančný prenájom (lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, cestovných šekov a ich overovanie, úverových (kreditných) a debetných kariet; bankové služby poskytované prostredníctvom siete bankomatov; poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo, obhosporadovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov (finančné služby); finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby.
42 - Grafický dizajn; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; priemyselný dizajn; výzdoba interiérov.
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatra banka, a.s.; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1593-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2012 183,00 EUR 14.01.2014 183,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2012 200,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2022 173,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1593-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 16.11.2012 Typ Interné listy
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2012 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2013 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 25.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.04.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 15.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 20.12.2013 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.01.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1593-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku