Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1593-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  231548 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1593-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 28, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Inštruktážne listy a karty, predovšetkým so zobrazením na výučbu golfu; grafické zobrazenia; plány; tlačené úžitkové manuály; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; príručky; prospekty a publikácie so zameraním na výučbu golfu; databázy na papierových nosičoch; tlačivá; ročenky; katalógy; atlasy; obrazy; papierové propagačné materiály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety.
28 - Výbava pre rôzne druhy športov a hier patriaca do tejto triedy, najmä pre golf; golfové palice; golfové súpravy palíc; golfové rukavice; golfové bagy; golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok; golfové bagy pre golfové vozíky; golfové loptičky; golfové odpaľovacie držiaky; golfové vidličky na úpravu golfového povrchu; športové náradie a doplnky pre golf; zariadenia na cvičenie golfu; interiérové a exteriérové trenažéry golfu; golfové ihriská; prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); rakety ako športové náradie; lopty a loptičky na hranie; hry; hračky; cvičebné náradie; telocvičné a športové potreby patriace do tr. 28; stroje na telesné cvičenie; stolové hry; spoločenské hry.
35 - On line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s golfovým náradím, s golfovou výbavou, s odevmi, s oblečením a obuvou pre golf, so športovým náradím a doplnkami pre šport a rekreáciu, so zariadeniami na cvičenie golfu, s CD a DVD nosičmi najmä zameraných na výučbu golfu a s golfovou literatúrou; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä športového náradia, odevov, oblečenia, obuvi (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kompilácia a systematizácia informácií a fotografií do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; propagácia a reklama spojená so systémami pay-per-click (PPC); poskytovanie služieb reklamných internetových vyhľadávačov; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; predvádzanie tovaru; public relations; reklama; reklamné agentúry; vedenie kartoték v počítači; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 38, 41 a 42; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Prevádzkovanie golfových ihrísk; výučba a výcvik golfu; golfová škola; prevádzkovanie golfového klubu; organizovanie golfových súťaží a turnajov; zábava a vzdelávanie prostredníctvom počítačov, elektronických a on-line databáz, sociálnych sietí a internetových diskusií; elektronické hry a súťaže poskytnuté internetom; poskytovanie interaktívnych počítačových hier pre viacerých hráčov cez internet a elektronické komunikačné siete; vydávanie časopisov, novín, periodík; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove a vzdelávaní; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; organizovane súťaží (vedomostných alebo zábavných); filmová tvorba; školenia; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; prevádzkovanie fitnes centra, posilňovne; služby športovísk; telesné cvičenia; výcvik; kluby zdravia; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom štadiónov; prenájom golfových ihrísk; organizovanie zábavných súťaží; vydávanie kníh, príručiek a brožúr o golfe; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Dizajn miest webových stránok na internete (služby-); poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh, vytváranie, úprava, implementácia a udržiavanie internetových stránok pre zákazníkov; tvorba internetových miest webových stránok; uvádzanie internetových miest; zriaďovanie internetového priestoru pre elektronický obchod; poskytovanie internetových vyhľadávačov a online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií najmä týkajúcich sa športu, rekreácie, spoločenského života, virtuálnych spoločenstiev; vývoj a tvorba softvéru; počítačové programovanie; odborné poradenstvo v oblasti internetových vyhľadávačov; návrh a analýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; servis a aktualizovanie počítačových programov, obnovovanie počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.02.20, 04.05.05, 04.05.15, 02.01.08, 03.11.12, 03.11.25, 25.05.01, 27.05.22, 29.01.03, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená a jej odtiene, biela, modrá a jej odtiene, čierna, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Greenieplanet.com s. r. o.; Podzáhradná 58, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  23.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2012 06/2012 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1593-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1593-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.09.2010 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.09.2010 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 28.09.2010 Typ Odoslané
4 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.10.2010 Typ Doručené
4a Plná moc 15.10.2010 Typ Doručené
4b Vyjadrenie označenia 15.10.2010 Typ Doručené
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 15.10.2010 Typ Doručené
5a Plná moc 15.10.2010 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 03.11.2010 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku 03.11.2010 Typ Odoslané
8 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.11.2010 Typ Platba
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.11.2010 Typ Platba
10 výsledok rešerše 29.11.2010 Typ Interné listy
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.2010 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 31.01.2011 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 21.02.2011 Typ Doručené
14 výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 25.02.2011 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.05.2011 Typ Doručené
17 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 14.06.2011 Typ Odoslané
18 Žiadosť o odvol.medz.zápisu 16.06.2011 Typ Doručené
19 Žiadosť o odvol.medz.zápisu 20.06.2011 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 14.07.2011 Typ Odoslané
21 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2011 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2012 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 28.03.2012 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2012 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku 05.04.2012 Typ Odoslané
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2012 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
29 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.01.2020 Typ Doručené
30 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.09.2020 Typ Doručené
31 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2020 Typ Odoslané
32 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.12.2020 Typ Odoslané
POZ 1593-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.04.2012 Greenieplanet.com s. r. o. WG Trade s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku