Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1592-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1592-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje na reguláciu tepla; spínače; elektrické regulačné prístroje; elektrické meniče; vypínače; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; elektrické káble; termostaty; automatické časove spínače (nie hodinárske); solárne panely na výrobu elektrickej energie; klimatizačne digitálne termostaty.
11 - Prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; klimatizačne zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; vykurovacie telesa; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; elektrické vykurovacie telesá; vyhrievacie telesá; klimatizačne prístroje; potrubia (časti sanitnej inštalácie); ochladzovacie prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; prístroje a zariadenia podlahového kúrenia.
37 - Inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie a opravy chladiacich zariadení.
42 - Architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; poradenstvo v oblasti usporí energie; technologické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  V-SYS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  V-systém elektro, s.r.o.; Duklianskych hrdinov 47/651, Malacky 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1592-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1592-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.08.2022 Typ Doručené
POZ 1592-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku