Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1592-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241572 
(151)  Dátum zápisu  18.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1592-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.07.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Športové tašky.
25 - Obuv; tričká. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.09.05, 26.03.03, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.16, 26.01.04, 26.01.19, 26.11.08, 26.05.04, 26.07.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Foltán Milan; Skleníková 196/26, Malé Bielice , 958 04 Partizánske; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1274614 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  30. 07. 2015 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2015 10/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.01.2016 01/2016 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 03/2016 FG3M
 
POZ 1592-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1592-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.07.2015 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.07.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.07.2015 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 06.08.2015 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 06.08.2015 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 13.08.2015 Typ Interné listy
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2015 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.08.2015 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2015 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 10.09.2015 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 11.09.2015 Typ Odoslané
11 List z OMPI 11.09.2015 Typ Doručené
12 Notifikácia z OMPI 19.11.2015 Typ Doručené
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.02.2016 Typ Odoslané
14 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 19.04.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 19.04.2018 Typ Doručené
14b Plná moc 19.04.2018 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 19.04.2018 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 26.04.2018 Typ Odoslané
16 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 26.04.2018 Typ Odoslané
17 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 26.04.2018 Typ Odoslané
18 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 02.05.2018 Typ Platba
19 41 Poplatok - kaucia 07.05.2018 Typ Platba
20 Odpoveď na správu úradu 09.05.2018 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
21 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 14.05.2018 Typ Odoslané
22 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 15.06.2018 Typ Doručené
22a Plná moc 15.06.2018 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 15.06.2018 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 26.06.2018 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 03.07.2018 Typ Doručené
24a Plná moc 03.07.2018 Typ Doručené
25 menovanie, zvolanie komisie 27.06.2019 Typ Interné listy
26 protokol o rokovaní komisie 10.07.2019 Typ Interné listy
27 protokol o hlasovaní komisie 10.07.2019 Typ Interné listy
28 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 13.08.2019 Typ Odoslané
29 vnútrospisový list 08.11.2019 Typ Interné listy
POZ 1592-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku