Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1592-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229686 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1592-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Autá, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre pre motocykle, batožinové nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, brzdové čeľuste do vozidiel, brzdové diely pre vozidlá, brzdové lamely pre vozidlá, brzdové obloženia pre vozidlá, brzdové obloženia do dopravných prostriedkov, brzdy vozidiel, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, po vode, vo vzduchu a po koľajniciach, duše na kolesá automobilov, dvere na dopravné prostriedky, hnacie motory do pozemných vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, klaksóny dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov, kolesá vozidiel, motocykle, motory motocyklov, motory do pozemných vozidiel, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nákladné autá, nárazníky automobilov, nosiče na lyže pre autá, okenné tabule na okná automobilov, opierky na sedadlá automobilov, plášte na pneumatiky, pneumatiky, podvozky automobilov, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, snehové reťaze, spätné zrkadlá, športové autá, tienidlá proti slnku do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče automobilov, torzné tyče pre vozidlá, uzávery palivových nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do automobilov proti oslneniu.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Bielizeň osobná, spodná bielizeň, bielizeň zabraňujúca poteniu, body-bielizeň, pančuchy a pančuchové nohavice, plavky, podprsenky, podväzky, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kabáty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, plášte, pleteniny (oblečenie), pletiarský tovar, polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty, uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Manažment v oblasti umenia a športu, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna reklama, vydávanie aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 41 a 42.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, vedenie nájomných domov, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, lízing motorových vozidiel, lízing strojov a zariadení, lízing spojený s financovaním, predaj na splátky, zmenárenské služby, úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet, služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie úverov.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, drobné servisné práce a opravy, základná technická pomoc, opravy, údržba a umývanie dopravných prostriedkov, autoservisy, montáž a demontáž motorových vozidiel, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacieho zariadenia v automobiloch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava pneumatík vulkanizáciou, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, protikorozívne nátery na ošetrovanie vozidiel, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava), výmena olejov a filtrov, brzdovej kvapaliny, tlmičov perovania a bŕzd, renovácie brzdových čeľustí a spojkových lamiel.
39 - Odťahovanie poškodených a havarovaných vozidiel, dopravné záchranárske služby, odťahová služba, prevádzkovanie parkovísk, prenájom vozidiel, prenájom parkovacích plôch, odťahovanie dopravných prostriedkov pri poruchách, prepravné služby, sprostredkovanie prepravy, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách automobilová preprava, informácie o preprave, nákladná kamiónová doprava, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovanie uvedených služieb, záchranné služby, skladovanie, balenie tovaru, prenájom motorových vozidiel, preprava osôb, nákladná cestná doprava, špedičná činnosť.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie motoristických súťaží, organizovanie motoristických podujatí, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života.
43 - Služby barov, rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosových stavieb, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach.
44 - Zabezpečovanie záchrany ľudského života ako lekárske služby, ošetrovateľské služby, služby v oblasti poskytovania prvej pomoci, lekárske služby, poradenské služby v oblasti poskytovania prvej pomoci, masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zotavovne, poskytovanie doplnkových zdravotníckych služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.11.10, 18.07.01, 18.07.20, 25.05.02, 26.04.06, 26.04.24, 26.02.05, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie