Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1591-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  253096 
(151)  Dátum zápisu  17.08.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.08.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1591-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové vlákniny; diétne nápoje na lekárske použitie.
32 - Nealkoholické nápoje; iontové nápoje; izotonické nápoje; energetické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; koncentráty na prípravu športových nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo minerálnymi extraktmi; nealkoholické aperitívy; nealkoholické výťažky z ovocia; zeleninové džúsy (nápoje); práškové zmesi na prípravu nealkoholických nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 25.03.01, 25.05.01, 27.05.15, 27.05.10, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá PANTONE 293 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VITAR, s.r.o.; třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Lucie Miklová; Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2020 10/2020 FG3M
 
POZ 1591-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1591-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.07.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.07.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 19.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.07.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.09.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.10.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.11.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2020 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.01.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 27.02.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.03.2020 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.03.2020 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2020 Typ Platba
14 Odpoveď na správu úradu 06.04.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 06.04.2020 Typ Doručené
15 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2020 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.08.2020 Typ Odoslané
POZ 1591-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku