Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1591-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229971 
(151)  Dátum zápisu  14.06.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1591-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 16, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Diabetický hriankový chlieb.
16 - Papier a výrobky z papiera; reklamné prospekty; plagáty; bilbordy; pútače z papiera alebo z lepenky; obtlačky; etikety; papierové skladačky (obaly); lepenka; lepenkové škatule; formovaná lepenka a ostatné lepenkové výrobky; kartonážne výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká a všetky polygrafické výrobky; papierové tašky a ochranné obaly všetkých druhov; tašky a obalové materiály z plastických hmôt v rámci tejto triedy; ozdobné, propagačné, reklamné, inzertné a pamiatkové výrobky z papiera.
30 - Chlieb; hriankový chlieb; hrianky a hriankové výrobky.
35 - Služby organizačno-ekonomické; marketing; obchodný prieskum a pomoc pri riadení obchodnej činnosti; reklama; propagácia a inzercia; pomoc a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva a služieb s nimi súvisiacich; propagácia a inzercia prostredníctvom elektronických médií; činnosť v oblasti obchodu a služieb v rámci tejto triedy; internetový obchod s tovarmi uvedenými v triedach 5, 16 a 30 ; služby v oblasti importu a exportu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.02, 09.01.07, 25.01.06, 25.03.07, 25.05.02, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.24, 27.05.24, 26.11.12, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, zlatá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PENAM SLOVAKIA, a.s.; Štúrova 74/138, 949 35 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2011 03/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2011 08/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1591-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1591-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 27.09.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 27.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.10.2010 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.11.2010 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.12.2010 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.12.2010 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.01.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.11.2014 Typ Doručené
8a Plná moc 27.11.2014 Typ Doručené
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.12.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 29.12.2014 Typ Odoslané
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.01.2015 Typ Platba
12 Výpoveď plnej moci 21.01.2015 Typ Doručené
13 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 28.05.2015 Typ Odoslané
14 vnútrospisový list 04.06.2015 Typ Interné listy
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
POZ 1591-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2014 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku