Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 159-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  251519 
(151)  Dátum zápisu  02.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  159-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.01.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; biologické prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; diétne nápoje na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; vitamínové prípravky; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám; proteínové výživové doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie.
16 - Firemné listiny; tlačivá; papiernický tovar; tlačené reklamné materiály; informačné brožúry, fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami, s bielkovinovými potravinami, s potravinárskymi výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s nápojmi; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, kozmetiky, výživových doplnkov a bioproduktov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo.
39 - Balenie tovarov; skladovanie tovarov; automobilová doprava; nákladná doprava; kamiónová nákladná doprava; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovarov; doprava; preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.15, 05.03.13, 26.11.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dobré zo Slovenska, družstvo; Budovateľská 34, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE, Gruber Dalibor; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2016 05/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2020 02/2020 FG3M
 
POZ 159-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 159-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.01.2016 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.01.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.02.2016 Typ Doručené
2a Plná moc 01.02.2016 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 01.02.2016 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.02.2016 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.02.2016 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2016 Typ Platba
5 výsledok rešerše 11.03.2016 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 14.03.2016 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.08.2016 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 15.08.2016 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.08.2016 Typ Platba
10 Plná moc 17.08.2016 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 24.08.2016 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k pripomienkam 12.09.2016 Typ Doručené
13 Vyjadrenie k námietkam 12.09.2016 Typ Doručené
14 výsledok posúdenia pripomienok - nedôvodný 23.02.2017 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zamietnutí námietok 23.02.2017 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2017 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.02.2017 Typ Doručené
18 oznámenie o zápise zmeny 27.03.2017 Typ Odoslané
19 Podanie rozkladu 27.03.2017 Typ Doručené
20 Podanie rozkladu 24.03.2017 Typ Doručené
21 Odôvodnenie rozkladu 24.04.2017 Typ Doručené
21a Sprievodný list 24.04.2017 Typ Doručené
22 Podanie rozkladu 24.04.2017 Typ Doručené
22a Rozklad 24.04.2017 Typ Doručené
23 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 05.05.2017 Typ Odoslané
24 predkladacia správa k rozkladu 09.05.2017 Typ Interné listy
25 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.05.2017 Typ Odoslané
26 Vyjadrenie k rozkladu 17.07.2017 Typ Doručené
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 30.10.2019 Typ Interné listy
28 protokol o rokovaní komisie 30.10.2019 Typ Interné listy
29 protokol o hlasovaní komisie 30.10.2019 Typ Interné listy
30 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 06.11.2019 Typ Odoslané
31 pokyn na zápis po zverejnení 21.11.2019 Typ Interné listy
32 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.01.2020 Typ Odoslané
POZ 159-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.03.2017 Dobré zo Slovenska, družstvo Dobré zo Slovenska, družstvo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku