Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1587-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230297 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1587-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 16, 29, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Pekárenské výrobky na zvláštnu výživu na lekárske účely; diabetický chlieb a bezlepkové výrobky na lekárske účely; bezcholesterové potraviny a potravinové doplnky, obohatené vitamínmi, liečivými bylinami, organickými a/alebo anorganickými látkami s prísadou ušľachtilých mikroorganizmov na liečebné účely; nutričné doplnky na lekárske účely; dietetické a diabetické požívatiny a potraviny na zvláštnu výživu upravené na lekárske účely; klíčky z obilia, zo semien a zo strukovín na lekárske účely; prípravky zo sladu na farmaceutické účely; vitamíny a vitamínové prípravky; špecifické doplnky na výživu ľudí na lekárske účely; dojčenská a detská strava; liečivé čaje a extrakty z nich - všetko uvedené na liečebné účely.
16 - Papier a výrobky z papiera; reklamné prospekty; plagáty; bilbordy; pútače z papiera alebo z lepenky; obtlačky; etikety; papierové skladačky (obaly); lepenka; lepenkové škatule; lepenka formovaná a ostatné lepenkové výrobky; kartonážne výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká a všetky polygrafické výrobky; papierové tašky a ochranné obaly všetkých druhov; tašky a obalové materiály z plastických hmôt v rámci tejto triedy; ozdobné, propagačné, reklamné, inzertné a spomienkové výrobky z papiera.
29 - Mliečne výrobky; tvarohové a mliečne zákusky; výrobky z jedlej želatíny; šľahačka; vajcia a výrobky z nich; hotové jedlá a výrobky studenej kuchyne z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; ostatné hotové jedlá vyrobené z potravín patriacich do tejto triedy; výživové diétne doplnky živočíšneho pôvodu v rámci tejto triedy; výrobky na báze zemiakov; proteínové výrobky na ľudskú výživu; konzervované potraviny patriace do tejto triedy; ovocie sušené alebo inak upravené; upravený mak; upravené arašidy; upravené semená; upravené orechy a upravené suché plody a ich zmesi v tejto triede obsiahnuté; zmesi z konzervovaných strukovín a z jedlých olejnín fortifikované rastlinnými a/alebo minerálnymi látkami pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; vitamíny s prísadou ingrediencií na ďalšie spracovanie pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy.
30 - Chlieb; bežné, celozrnné a viaczrnné pečivo; hrianky; bagety; pizze; pečivo s mäsovými, syrovými a zeleninovými náplňami; koláče, záviny; buchty; bábovky; lievance; sladké pečivo; perníky a medovníky; dezerty; piškóty; pudingy; torty; drobné cukrovinky; marcipánové a mandľové pečivo; cukrovinky; oplátky; jemné a trvanlivé pečivo; sušienky; sucháre; pekárenské výrobky na dopečenie; polotovary cestových, pekárenských a cukrárskych výrobkov; výrobky z obilnín, z olejnín, zo semien a z kukurice patriace do tejto triedy; pekárenské výrobky plnené; čokoláda a pekárenské výrobky obsahujúce čokoládu; müsli výrobky; obilninové, ovsené a kukuričné vločky a ich zmesi; výrobky na báze obilnín, ryže a výrobky z ryže; výrobky z pufovanej ryže; pekárenské výrobky s obsahom amarantu, slnečnicových, sezamových a/alebo iných semien; sušienky s amarantom; sójová múka a výrobky z nej; slad pre ľudskú spotrebu; kávové výrobky a výrobky obsahujúce extrakty z kávy; káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; med; tapioka; ságo; soľ; droždie; korenie; múky a mlynárske výrobky všetkých druhov; múky obohatené vlákninou; všetky cestoviny a výrobky obsahujúce cestoviny; cestové a cukrárenské výrobky; výrobky racionálnej výživy, hlavne výrobky s minimálnym obsahom cholesterolu pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; zmesi z celozrnných obilnín, strukovín, z olejnín fortifikované rastlinnými a/alebo minerálnymi látkami pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; vitamíny s prísadou špeciálnych ingrediencií na ďalšie spracovanie pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; náplne a polevy vo forme práškových zmesí; výrobky na báze sušenej zemiakovej kaše; pekárenské, cestové a cukrárenské diétne výrobky nie na medicínske účely; výrobky extrudované a expandované patriace do tejto triedy; pukance; všetky pekárenské, cestové a cukrárenské výrobky vrátane týchto výrobkov mrazených; výrobky studenej kuchyne; občerstvenie zhotovené z výrobkov patriacich do triedy 30; zmrzlina a výrobky z nej; žuvačky; nápoje na báze čokolády a kakaa.
35 - Služby organizačno-ekonomické; marketing; obchodný prieskum a pomoc pri riadení obchodnej činnosti; reklama; propagácia a inzercia; obchodná pomoc a pomoc pri reklame v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva a služieb s nimi súvisiacich; propagácia a inzercia prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 16, 29 a 30; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 16, 29 a 30 prostredníctvom internetu; služby v oblasti importu a exportu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.02, 09.01.07, 25.03.07, 25.05.02, 26.04.06, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 25.01.06 
(540) Vyjadrenie