Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1584-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230425 
(151)  Dátum zápisu  16.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1584-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 20, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru, sochy z kameňa, betónu alebo mramoru, sošky z kameňa, betónu a mramoru, umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru, umelý kameň, vitráže na pomníky.
20 - Figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu, nábytok, mušle (dekorácia), príručné toaletné zrkadlá, rámy na obrazy, skrinky na hračky, sochy a sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ustrice (lastúry), vankúše, vitríny, zrkadielka, zrkadlá.
28 - Bábiky, bábiky z umelých kvetov, bábky, hračky, hracie karty, náradie na lukostreľbu, luky na lukostreľbu, masky divadelné, masky karnevalové, masky šermiarske, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, plyšové hračky, postieľky pre bábiky, šaty pre bábiky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 03.07.16, 01.15.09, 05.13.25, 24.09.07, 24.13.09, 22.05.01, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, tyrkysová, oranžová, ružová, bordová, biela, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marie Kučerová ART MEHRID; Garbiarska 242/26, 971 01 Prievidza; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Murgašová Eva, Ing.; Dúbravská 8/20, 971 01 Prievidza; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 05/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2011 10/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1584-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1584-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 27.09.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 27.09.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.10.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.02.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 07.03.2011 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.03.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.03.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.08.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
POZ 1584-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku