Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1583-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1583-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.05.03, 14.07.23, 23.01.01, 24.01.01, 24.01.15, 24.01.05, 24.01.09, 24.09.13, 24.09.02, 25.01.06, 25.12.25, 26.03.16, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.07, 26.04.18, 26.04.24, 26.04.06, 26.04.09, 27.05.17, 03.01.02, 05.03.13, 05.07.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Uher Pereg, s.r.o.; Brižitská 27, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária BRHLOVIČ, s.r.o.; Margarétová 1, 821 07 Bratislava 214; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2019 09/2019 BA3M
 
POZ 1583-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1583-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.07.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 19.07.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 19.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.07.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.07.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2019 Typ Interné listy
6 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 11.10.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 11.10.2019 Typ Doručené
6b Osvedčovacia doložka 11.10.2019 Typ Doručené
6c Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
7 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 24.10.2019 Typ Odoslané
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 25.11.2019 Typ Doručené
8a Osvedčovacia doložka 25.11.2019 Typ Doručené
8b Odôvodnenie námietok 25.11.2019 Typ Doručené
8c Osvedčovacia doložka 25.11.2019 Typ Doručené
8d Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 25.11.2019 Typ Doručené
8e Osvedčovacia doložka 25.11.2019 Typ Doručené
8f Plná moc 25.11.2019 Typ Doručené
9 Vyjadrenie k pripomienkam 18.12.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 18.12.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 19.12.2019 Typ Odoslané
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 30.12.2019 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.01.2020 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 23.01.2020 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k námietkam 15.03.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 15.03.2020 Typ Doručené
15 rozhodnutie o zamietnutí námietok 21.10.2020 Typ Odoslané
16 Podanie rozkladu 22.11.2020 Typ Doručené
16a Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16b Sprievodný list 22.11.2020 Typ Doručené
16c Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16d Dôkazy odôvodňujúce rozklad 22.11.2020 Typ Doručené
16e Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16f Dôkazy odôvodňujúce rozklad 22.11.2020 Typ Doručené
16g Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16h Dôkazy odôvodňujúce rozklad 22.11.2020 Typ Doručené
16i Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16j Dôkazy odôvodňujúce rozklad 22.11.2020 Typ Doručené
16k Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16l Dôkazy odôvodňujúce rozklad 22.11.2020 Typ Doručené
16m Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16n Výpis z obchodného registra 22.11.2020 Typ Doručené
16o Osvedčovacia doložka 22.11.2020 Typ Doručené
16p Plná moc 22.11.2020 Typ Doručené
17 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 23.11.2020 Typ Odoslané
18 predkladacia správa k rozkladu 24.11.2020 Typ Interné listy
19 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 18.12.2020 Typ Odoslané
20 Vyjadrenie k rozkladu 19.01.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 19.01.2021 Typ Doručené
21 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Typ Interné listy
22 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Typ Interné listy
23 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Typ Interné listy
24 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1583-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku