Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1583-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200604 
(151)  Dátum zápisu  08.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1583-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry, obchodné oceňovanie, obchodné informácie, obchodný prieskum, obchodný manažment a organizačné poradenstvo, podpora v oblasti obchodného manažmentu, výskum v oblasti obchodu, agentúry podávajúce obchodné informácie, podpora komerčného alebo priemyselného manažmentu, spracovanie dát, manažment databáz, zostavovanie a starostlivosť o adresáre, agentúry na vývoz a dovoz, podpora predaja, poradenské služby pre obchodný manažment, marketingový prieskum, marketingové štúdie a štatistické informácie, organizácia výstav na komerčné a reklamné účely, konzultácie v odbore personálneho manažmentu, nábor zamestnancov, personálne agentúry, všetko zahrnuté v triede 35. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 26.04.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Corporation; 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 23.06.2021 12/2021 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 1583-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1583-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.05.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.06.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.06.2001 Typ Odoslané
4 Plná moc 21.06.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 17.04.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2002 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2011 Typ Platba
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.04.2011 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.09.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.05.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 11.06.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.08.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.08.2021 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1583-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 Mitsubishi Corporation MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku