Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1581-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242570 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1581-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.07.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.08.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítače; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; elektrické batérie (články); stožiare bezdrôtových antén; záchranné siete; prístroje na zaznamenávanie času; procesory (centrálne procesorové jednotky); chemické prístroje a nástroje; ochranné zariadenia proti prepätiu; laboratórne chromatografické prístroje; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); smartfóny; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA; prístroje na čistenie gramofónových platní; elektrické cievky; elektromagnetické cievky; šošovky (optika); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); čítačky čiarových kódov; čítačky elektronických kníh; ďalekohľady; diaľkomery; detektory; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektrické adaptéry; elektrické spojky; elektrické svorky; konektory (elektrotechnika); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky); elektronické informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); fakturovacie stroje; kinematografické kamery; geodetické prístroje a nástroje; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); počítačové meniče diskov; indikátory strát elektrickej energie; integrované obvody; prístroje na vnútornú komunikáciu; invertory (elektrotechnika); diskové mechaniky počítačov; videokamery; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); magnetické kodéry; elektrické kolektory; prenosné počítače; lasery (nie na lekárske použitie); meracie prístroje; mikroprocesory; mobilné telefóny; modemy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); nabíjačky batérií; navigačné nástroje; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; notebooky (prenosné počítače); počítačové operačné programy (nahraté); optické vlákna; periférne zariadenia počítačov; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové tlačiarne; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový hardvér; prenosné multimediálne prehrávače; pružné disky; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; tablety (prenosné počítače); USB kľúče; vysielače elektronických signálov; počítačové pamäte; telefónne prístroje; bezdrôtové telefóny; fototelegrafické prístroje; zariadenia pre WLAN technológie.
35 - Aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; externé administratívne riadenie podnikov; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenájom modemov; prenájom faxových prístrojov; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; rádiová komunikácia; hlasová odkazová služba; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); kontinuálny prenos dát (streaming); telefonické služby; telegrafická komunikácia; videokonferenčné služby.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); uchovávanie elektronických údajov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; expertízy (inžinierske práce); poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; zhotovovanie kópií počítačových programov; vedecké laboratórne služby; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; požičiavanie počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); technický prieskum; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; zálohovanie údajov mimo pracoviska. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PRYTANIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRYTANIS a.s.; Jundrovská 618/31, 624 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Perkov Martina, JUDr., advokátka; Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2016 03/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.08.2016 08/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 1581-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1581-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.07.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.07.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.08.2015 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2015 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.09.2015 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.09.2015 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.11.2015 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.11.2015 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.01.2016 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2016 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 03.09.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 03.09.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 29.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1581-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.09.2021 PRYTANIS a.s. UNIS COMPUTERS, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.09.2021 Perkov Martina, JUDr., advokátka Perkov Martina, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku